Osoba ducha svatého

(Závěr)

Můžeme se setkat s lidmi, kteří jsou silně duchovní a přesto neuvěřili evangéliu, tedy dopré zprávě o Ježíši Kristu. Působí i na ně Duch svatý? Ne. Je to jinak. Duch svatý usvědčuje a přivádí ke Kristu, tak jak sám Otec chce.  Ježíš říká:“Proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce.” Jan 6:65 CSP Napsal jsem, že usvěčuje. Ano a jak? Skrze svědomí. Svědomí je poznání toho, co je dobré a co zlé. To má člověk v sobě již od Adama a Evy. Jedli ze stromu poznání dobrého a zlého. Mohlo by se nám zdát, že to tehdy v ráji tedy udělali správně, ale to je jen zdání. Poznat něco znamená se s tím také setkat, zakusit, obcovat s tím (Bůh stejně hovoří o tom, že Adam poznal Evu a myslí tím jejich sex a také stejně mluví o nich, že poznali dobré a zlé) Zakusili zlo a ono přišlo do jejich života a výsledkem bylo, že se skryli před Bohem. Získali svědomí. Pokud bychom znali jen dobré, nemuseli bychom mít svědomí.

Jedna věc je být usvědčen a druhá uvěřit. I když lidé jsou usvědčováni neznamená to, že ještě uvěří. Je dobré tomu porozumět, protože často když neseme evangelium lidi usvědčujeme, ale oni potřebují uvěřit. Víru dává Bůh a  někdy i skrze slovo, které kážeme, pokud jsme k tomu puzeni Duchem svatým, abychom mluvili. Víra přichází skrze slyšení slova, ale slova  Kristova skrze naše ústa. Vraťme se však k „duchovním“ lidem podle měřitek světa. Již předtím jsem hovořil o tom, že poznáním hříchu – neposlušnosti vůči Bohu – duch člověka, který se jediný dokáže spojit s Duchem svatým umřel (usnul, byl umrtven… je více výrazů pro toto). Zůstalo tak v člověku prázdné místo. Místo ducha člověka začala poroučet duše. Mnozí lidé chtějí zaplnit tuto prázdnotu a proto stále hledají, čím to prázné místo naplnit. Hledají různě ve vychodních náboženstvích, okultismu, fylosofii apod. Otvírají se na působení duchů tohoto světa. Ti pak vyplňují prázdné místo v člověku místo ducha člověka a Ducha svatého. Na první pohled vypadají moudře, duchovně. Mnozí dělají i „dobré skutky“, ale svým životem se neklaní Bohu, ale knížeti tohoto světa, který je vede. „A ne ní divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků.“ 2 Korintským 11:14‭-‬15 CSP  Tyto lidi pak svět obdivuje a stávají se světu nebo v určitém regionu duchovními vůdci.

Prázdné místo zaplní tito duchové-démoni i v situacích, kdy člověk se poddá zlu, otevře se alkoholu, drogám, je zneužívaný…, to vše se stává otevřenými dveřmi pro jejich vstup do člověka, kterého pak ovládají. Stává se to i těm, kteří uvěřili, ale pak se vrátili do světa, jehož svodům neodolali. „“Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.““ Lukáš 11:24‭-‬26 B21  Toto jen pro informaci. Je lepší se zabývat tím, co dělá Duch svatý než tím, co dělá ten zlý.

Duch svatý, který se spojí s naším obnoveným duchem a začne v nás žít je dostatečně mocný z našeho života vypudit, vyhnat vše nečisté. Jeho přítomnost je přítomností Ježíše, kterému byla dána veškerá moc.

„“Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.““ Jan 16:7‭-‬8‭, ‬10‭-‬15 B21

 

Napsat komentář