Bible živých lidí – Juda a jeho rod

Myslel jsem , že Genesis zakončím povídání o Josefu, synu Jákoba. Uvědomil jsem, že důležitými osobnostmi Bible jsou i ostatní jeho synové a předevší Juda. Jákob o něm pronesl tato prorocká slova:

Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel. Budou se ti klanět synové tvého otce. Jsi lví mládě, Judo. Z kořisti jsi vyrostl, můj synu. Schoulil se, ulehl jako lev či jako lvice. Kdo ho přinutí povstat? Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten , kterému patří a jehož budou poslouchat národy. Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, v krvi hroznů své roucho. Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko. Genesis 49:8‭-‬12 CSP

Z jeho rodu vyše Kristus. Jákob to prorokoval před svou smrtí. Jeho jméno znamená „Ten který chválí“. Přestože byl až čtvrtý v pořadí, zaujal přední postaveni hned po Josefovi. Ne proto, že se o to snažil, ale jeho tři starší bratři provedli věci, které je oddělili od Jakobova požehnání.

V čem se odlišoval od svých starších bratrů? Snažil se jednat podle práva a spravedlivě. Byl ochotný přiznat svou chybu a poučit se z ní. (pokání) Byl ochotný obětovat svoji svobodu a život za svého mladšího bratra a proto, aby otci nepřivodil další trápení. Byl první, kdo se oddělil od svých bratrů a žil se svou rodinou samostatně.

Jako jediný rod obstál v časech. Rodokmen Ježíše Krista jde až k němu samotnému. Patří k nim velcí Boží lidé jako Peres, Salmon s Rachab, Boaz a Rut, David, Šalamoun, Zarubábel, a další až k Josefovi, který měl Marii matku Ježíše. Ale také Manaše a Ámon, králové, jejichž chování bylo pověstnou kapkou, při které přetekl pohár. Kdy Bůh rozhodl, že pro jejich jednání i Judské království skončí v zajeti.

(Pokračování příště)

Napsat komentář