Poselství Marie. (sesterské 2015)

Poselství Marie

(Lukáš 1,26-38)

 

Marie se setkala s andělem a dostala od Boha zaslíbení

 1. počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš
 2. bude synem Božím a Bůh mu dá trůn Davidův
 3. na věky bude kralovat

Marie po otázce, jak se to stane, poslušně přijala Boží plán pro její život. Pokorně andělovi řekla: „ Jsem služebnice Pánova, ať se mi stane podle tvého slova“. Měla nádherné a nadpřirozené setkání s úžasnými zaslíbeními, co víc si přát. Co ale následovalo?

Jak vysvětlí Josefovi, rodičům, knězi a sousedům, že je těhotná ne lidským přičiněním, ale z Ducha svatého?

Kdo jí tohle uvěří?

Jak to pokračovalo, už známe.

V Lukáši 2,1-40 se dočteme, že musí jít do Betléma kvůli sčítání lidu, kde se Josef se svou snoubenkou Marií musí nechat zapsat, aby se naplnilo proroctví, že se Mesiáš narodí v tomto městě.

Tak Marie před porodem cestuje dlouhou cestou bez jakéhokoliv zabezpečení pro sebe i dítě. Přišel její čas, porodila v chlévě Božího syna, dala mu jméno Ježíš, jak mu Bůh určil a položila ho do jeslí (krmítko pro zvířata). Najednou se přichází podívat na její dítě pastýři a potvrzuji, že je Mesiáš. Možná si Marie říkala, konečně mám těžké období už za sebou a vše bude ok. Po osmi dnech jdou s Josefem, podle Mojžíšova zákona, Ježíše do chrámu obřezat. U chrámu potkávají Simeona, který hned poznává Mesiáše a velebí Boha. Simeon jim požehnal a předal proroctví od Hospodina, že Ježíš je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, které bude odmítáno, aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí. A Marii říká, že její vlastní duší pronikne meč. Je psáno, že Maria ta slova uchovala ve svém srdci. O tom, co prožívala po těch slovech, už není nic napsáno, ale jako žena a matka určitě měla obavy o jejich budoucnost. Přichází také prorokyně Anna a také velebí Hospodina za Spasitele. Po nějakém čase ,v Bibli to není upřesněno, se Ježíši přicházejí poklonit mudrcové z východu a pokloní se mu jako králi a předají mu královské dary (zlato, kadidlo,a myrhu). Možná si Marie vzpomenula na slova anděla, že Bůh dá Ježíši trůn Davidův a měla velikou radost, že se naplnilo její druhé zaslíbení. Její radost ale netrvala dlouho, protože anděl ve snu oznamuje Josefovi, že musejí odejít do Egypta, protože Ježíš je v nebezpečí. Na pokyn odcházejí s dary a dítětem na čas do cizí země s důvěrou v Boží ochranu a přízeň. Co prožívala Marie s Josefem v Egyptě, o tom není žádná zmínka, ale víme, že se vrátili, když Herodes zemřel a usadili se v Nazaretu, aby se naplnilo slovo proroků, že bude nazván Nazaretský.  Ježíš rostl a byl milý Bohu i lidem. Co lepšího může potkat rodiče, než že jim dítě dělá radost. Marie porodí další děti (Matouš 13,55-56) a vše vypadá, že je v naprostém pořádku. Ježíš káže lidem, činí učedníky, vyučuje, koná zázraky a mnoho lidí jej následuje a Ježíš se připravuje na úkol, pro který přišel na svět, ale ani lidé ani rodiče nerozumí jeho přípravě na smrt. Marie jasně viděla, že Bůh je s Ježíšem a tak nepochybovala o naplnění třetího zalíbení, že bude na věky kralovat a království nebude konce. Měla před sebou nadějné období, možná si říkala už je zlé za námi a vše bude dobré. Co následovalo? Přichází zatčení Ježíše, veliké mučení a vynesení rozsudku smrti. Co se odehrávalo v srdci Marie, nedokážeme vůbec odhadnout ani pochopit. Snad volala k Bohu, snad bojovala, snad důvěřovala Bohu, že vše potřebné zařídí a její syn bude volný, protože má přece zaslíbení o jeho věčnosti. Nakonec přichází její nejtěžší den jejího života, jejího syna přibijí na kříž a dají mu nad hlavu nápis – židovský král! Snad se ji vybavila slova Simeona o meči v její duši a sleduje popravu svého prvorozeného dítěte. Neumíme si ani představit, co zažívala a v tom slyší, jak Ježíš volá Bože můj, Bože můj proč jsi mě opustil? Do tvých rukou Bože odevzdávám svého ducha a skonal. Co dodat? Přichází bolest, zármutek, pochybnosti…. .

Třetího dne je její syn vzkříšen a Marii se splnilo třetí zaslíbení, v které snad už ani nedoufala.

Jaké si můžeme vzít poučení z poselství Marie :

 • Nic není nemožného u Boha
 • Vytrvat a věřit, i když je viditelný opak Božího zaslíbeními
 • Překážky a potíže vedou k vytrvalosti
 • Když nerozumíš a nechápeš – nepochybuj a věř!
 • Tvé představy o Božím plánu s tebou jsou jiné než Boží
 • Kde je bolest a utrpení, přijde radost
 • Bůh má moc oživit tebou pohřbené zaslíbení
 • Bůh naplní všechna zaslíbení, která ti dal

Popros ho, ať ti odpustí tvé pochybnosti, i to že jsi ho podezírala, že tě opustil, nebo že na tebe zapomněl. Nic není nemožné u Boha !!!!!!!

Poučme se od Marie.
Byla pokorná.
Poslušná.
Tichá

Napsat komentář