Poselství moudré ženy I. (2016)

Po rozhovorech s několika lidmi a modlitbách jsem se konečně rozhodla podělit se s tím, co mě oslovilo, nebo nějakým způsobem požehnalo. Snad to někomu z čtenářů pomůže, nebo ho povzbudí.

Chtěla bych se zamýšlet nad slovem z Přísloví 14,1

Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama.

Chtěla bych se zamýšlet nad tou první části.
Moudrá žena buduje svůj domov

Přemýšlela jsem, jak a čím jej mohu budovat, nebo bořit. Samozřejmě, že k tomu potřebuji ruce, jak je to napsáno. Mohu mít čistý, překrásně a vkusně zařízený domov, ale všichni z něj budou utíkat, protože tam bude chybět ten nejdůležitější –  Ježíš  Kristus se svým pokojem a láskou. A tak jsem přemýšlela a napadly mě věci jako je srdce, ústa, oči a uši. Takže nejen rukama, ale také i tím mohu budovat nebo bořit svůj domov. Rozhodla jsem se, že nad každým orgánem budu přemýšlet jednotlivě a podělím se s vámi o to, co jsem pochopila.  Možná to nebude pro vás zajímavé, ale snad někoho oslovím a potěším, že v tom není sám.
Začnu tedy srdcem.

Srdce
V Lukáši 6:45 je napsáno, že dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci to na jazyku! A to se mě velice dotklo! Začala jsem přemýšlet o zlém a dobrém srdci (možná pro vás nic nového).
Jaký poklad má zlé srdce?
Zlé srdce je oddělené od Boha a proto má sklon ke zlému. V Jeremiášovi 17:9-10 Bůh hovoří o lidském srdci, že je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?
,,Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží.“
Jsou různá srdce v Bibli:
Tvrdé srdce
Zachariáš dostal slovo Hospodinovo: Takto promlouval Hospodin zástupů: „Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.“ Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů.

                                                                       (Zachariáš7:8-12)Také Pán Ježíš když učil zástupy, mluvil o tvrdosti srdce.

Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví:

,Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.‘
(Matouš 13:14-15)

Falešné srdce
Jakýsi Šimon, který provozoval magii, když viděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy: ,,Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!“ Petr mu na to řekl: ,,Ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se – snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí.“                                                             (Skutky 8:18-23)

Zlé srdce
Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky.              (Matouš 15:19)

Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci má ale na Hospodina zlost.                                                                           (Přísloví 19:3)

Cizoložné srdce
Slýchali jste, že bylo řečeno: ,Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.                                                                      (Matouš 5:27-28)

Tak jsem se zamýšlela kolikrát mé srdce je tvrdé vůči lidem kolem mě, že nepřevládá láska, ale tvrdost k bližním, k manželovi, k sousedům i sourozencům v Kristu. Kolikrát jen jsem mohla situace a okolnosti řešit úplně jinak, kdybych dovolila lásce Boží, aby rozpukala mé tvrdé srdce.

Kolikrát bylo mé srdce zlé, falešné a cizoložné. Nemohla jsem nic jiného dělat, než jít k tomu jedinému kdo může a vyřeší mou situaci – převzácný a milující Ježíš. Ano On vidí a zná vše. On je tak věrný a spravedlivý, že když doznáváme své hříchy, On nám je odpouští a očisťuje nás od každé nepravosti!!!!!!!   (1. Jan 1:9) Haleluja je naděje i pro srdce z kamene! Protože Boží slovo říká v Ezechieli 11:19 – 20 „Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.“

Jaký poklad má dobré srdce?
Nad touto otázkou mě okamžitě napadl David, o kterém Hospodin sám řekl, že je to člověk podle jeho srdce. Nechci psát o Davidovi, ale napadlo mě, že Bible píše hodně o srdci.
Tak třeba o srdci:

Statečné srdce
Srdce má statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád.                                                                               (Žalm 112:8)

Je to úžasný žalm a doporučuji si ho celý přečíst, ale ne jen přečíst, ale vychutnat si jej jako hutnou a lahodnou duchovní stravu!!!!!

Moudré srdce
Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.                                                                     (Přísloví 10:8)

Radostné srdce

Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí.                                                                                   (Přísloví 15:13)

To je úžasné, nemusím trávit spoustu času před zrcadlem, abych přikrášlila drahou kosmetikou svou tvář, protože radostné srdce dokáže víc než já a kosmetika. Kéž si to mohu každým pohledem do zrcadla připomenout a nenechat se nepřítelem obelhat a znechutit slovy typu: „No tobě už nepomůže nic!“

Rozumné srdce

Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí.
(Přísloví 15:14)Každý den (i několikrát denně) se rozhodujeme, když čelíme nepříjemným okolnostem, jednat přirozeně, nerozumně a emočně. Ale jenom rozumné srdce nás ochrání od hlouposti, která boří nejen domov, ale cokoli, o čem začneme mluvit (vztahy, důvěru, přátelství atd.).

Milující a čisté srdce

Kdo z čistého srdce miluje, kdo má ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele.                                          (Přísloví 22:11)

Znovu si uvědomuji, kolik mé srdce potřebuje Boží proměny. Je k ničemu být teoretickou ženou, ale chci a toužím po Boží proměně, ta je dokonalá a věčná!!!! Když se zamýšlím nad Božími ženami v Bibli, je přede mnou ještě dlouhá cesta.  Jen Boží laskavé srdce dokáže nás natolik přemoci, že zatoužíme se jemu podobat a žít život plný lásky a milosrdenství.

Ještě jedna rada pro nás ženy nehledě na to jací jsou, nebo jací by měli být naši manželé.

1.Petr 3:1-6

Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získání beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit.

Drahá a vzácná sestro, přeji ti hodně Boží milosti do dalších dní a nezapomeň, že s Ježíšem Kristem můžeme být Božími ženami. Jen láska Pánova dokáže zázraky v nás i v našich domech.

 

S láskou Stáňa

PS Dá-li Pán tak příští týden se budu zamýšlet nad ústy (prosím o modlitby, není to lehké téma)