Poselství moudré ženy II. – ústa

Moudrá žena buduje svůj domov – ústa

Pán dal, tak se tedy z milosti Boží budu zamýšlet nad tím, jak jako žena mohu bořit nebo budovat svůj domov. Uvědomuji si, že slova mají obrovskou moc a často si neuvědomujeme, jak škodíme slovy sobě, svým domovům, rodinám, i církvi (církev je také dům a domov), když používáme nesprávným způsobem slova našich vlastních úst. V listě Jakuba je to velice výstižně popsáno!

Jakub 3:5-12
Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání, ale tak tomu nemá být, milovaní! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy nebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu.

Boží slovo dává opravdu velký důraz na ústa i srdce a proto si musíme uvědomit, že i mi máme tento malý sval mít pod autoritou Ježíše Krista. Jinak je to pro nás smrtonosná zbraň, která v moci nepřítele zničí vše v nás i kolem nás, na čem nám záleží a co máme rádi. A tak se stává, že vlastními ústy boříme a ničíme naše domovy, vztahy a přátelství díky vlastní hlouposti. Mnohdy si to, ani neuvědomujeme a říkáme si, proč jenom já musím mít tak těžký život?

Přísloví 12:14
Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí.

Přísloví 12:18
Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék.

Uvědomuji si, kolikrát jsem vypustila tyto meče ze svých úst jen proto, že jsem svůj jazyk nepoddala Pánu Ježíši a byla to lavina, kterou nešlo zastavit. Kolik jsem toho vlastními ústy zbořila zbytečně!
Ale díky Pánu jsme v Boží škole a na jeho cestě k dokonalosti, protože to co On započal v nás, má dostatek moci i dokončit!!!!! Haleluja, on ví předem, kolikrát to zkazíme a kolikrát zvítězíme a to mě velmi těší.  A když padneme do nepřátelské léčky, tak se za to ještě odsuzujeme a to se potom nepřítel raduje!

Náš nádherný Pán je ale k nám laskavý a milosrdný a vede nás na tu správnou cestu lásky a žehnání. Tak se učím, že když chci říct něco špatného – řeknu si, mlč, protože co zaseji, to sklidím.
Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí.

Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.                                                       (Přísloví 13:2 -3)

Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí                                                                      (Přísloví 15:4)

Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví , jedí jeho ovoce                                                                       (Přísloví 18:21)

A mnohé jiné verše, které jsem nezmínila, najdeme v Bibli k radě jak žít ten správný život v Kristu a vítězství. Také je velmi požehnaná a hutná strava pro nás v Žalmu 141, jak David jednal a bojoval ve svém životě (doporučuji si ho číst jako modlitbu).

Přeji ti, milovaná a vzácná sestro, mnoho vítězství a radosti při budování tvého domova. Ať tvůj dům vzkvétá a roste lásky plnými slovy a tvůj domov je vůní Kristovou, která potěší a povzbudí mnohé hosty, kteří přijdou k tobě na návštěvu!!!

Ještě jedno slovo na závěr.

Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neoplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.

Vždyť:

,, Chce někdo prožít šťastný život,
chce někdo okusit dobré dny?
Takový ať chrání svůj jazyk před zlem,
v jeho ústech ať není žádná lest.
Ať odmítá zlo a koná dobro,
usiluje o pokoj a nechá se jím vést.
Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,
uši naklání k jejich modlitbám,
Hospodinova tvář je ale obrácená
proti pachatelům zla
(1.Petr 3:8-12)

  1. Příští týden se budu zamýšlet nad očima (prosím opět o modlitby).

S láskou  Kristovou Stáňa

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)