CESTY KE GLOBALIZACI ANEB AŽ UVIDÍTE JAK SE TYTO VĚCÍ DĚJÍ

‚Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“ Tehdy jim řekl podobenství: „Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! ‚ Lukáš 21:28-31

Ježíš nám na jedné straně říká, že nezná ani on čas jeho příchodu (Marek 13:32), ale na druhou stranu nám také říká, že můžeme poznat podle událostí, kdy se ten čas přiblížil.

Ďábel chce mít moc nad celou zemí a všemi lidmi. Bůh lidem zmátl jazyk a tak je oddělil od sebe podle jazyků. Proč to udělal. (Genesis 11.kapitola) Lidé byli jedné řeči a jednoho úmyslu, a tím úmyslem bylo postavit si město a v něm věž, která měla být až do nebe. To město se jmenovalo Babylon, Bābilim – Brána boha/bohů. Měla jim udělat jméno a sjednocovat je (aby se nerozptýlili). Tedy jedna země-tehdejší svět, jedna vláda, jedna měna, jedno náboženství jed.. . Pro koho měla být ona brána boha. Jaký bůh se v ní měl posadit? Tehdy v branách měst seděli vládci. Byla to brána pro člověka, kterého by lidé uctívali jako boha, a který by vedl lid k uctívání ďábla jak toho pravého boha. To je vlastně to, po čem ďábel celou dobu touží a o co usiloval a usiluje. (13. kapitola Zjevení) Je to podobné dnešní době a snahám vytvořit jeden globální svět s jednou měnou (zrušení peněz jako takových), jednotnou myslí (jedno vedení), jednou vírou (uctívání jednoho boha). Tím, že Bůh zmátl jazyky a rozdělil jejich úmysly, zabránil ďáblu uskutečnit svůj plán již u stavby věže. Místo názvu Brána boha, bylo to místo nazvané Bábel – zmatek. Od té doby se ďábel snaží stále o totéž. Mít oficiální vládu nad všemi lidmi, být uctívaný jako bůh a stát se v očích lidí spasitelem. Ne však pro jejich dobro, ale aby je zotročil, nasměroval do bran pekla a zabil je i jejich duše.

Dnes se tomuto dílu říká ve světě globalizace. Globální svět, globální vláda, globální ekonomický systém, globální názor, globální sociální systém, globální náboženství… Cílem, až se to vše uskuteční, je předat tuto vládu pod vládu ďábla, uctívat ho všemi lidmi světa jako boha.

Když budeme sledovat dění, uvidíme, že se blíží příchod našeho Pána. Je mnoho znamení, které nám to ukazují a všechny jsou nějak spojené právě s globalizací. Minule jsem psal o homosexualitě a genderu, které jsou postavené vyloženě proti církvi. S cílem ji oslabit nebo přímo zničit její hodnotu před Bohem a postavit ji proti němu a jeho Slovu. Dalším nástrojem je migrace.

Migrace:
Aby se mohlo postoupit v globalizaci, je potřeba promíchat národy, etnika a náboženství. Otevřít hranice a nechat volně migrovat každého jak se sám rozhodne. To je také plán a cíl OSN ohledně světové migrační politiky. Tento pohyb sám o sobě smývá hranice států. Málo lidí na světě ví, že existuje také pakt OSN ohledně migrace z roku 2018. Česká republika byla jednou z několika zemí, která tento pakt nepodepsala.
Zástupce OSN Michal Brože o tom v roce 2018 řekl: „„cílem je dosáhnout ideálně stavu, kdy to, že lidé migrují, není problém; že to není otázka nutnosti, ale volby“. Tudíž do budoucnosti ani v EU nepůjde o omezení migrace. Naopak o její větší uvolnění. Dnešní zdůvodňování humanitou a solidaritou jsou jenom kecy politiků, které mají ošálit voliče, aby se vše dostalo tak daleko, aby to nešlo již vrátit zpět. Ve skutečnosti jde spíše o to, jak ji zvládnout a vyřešit problémy s ní spojené – ekonomické, bezpečnostní, sociální.
Právě při hledání řešení budou padat různé návrhy. Vítězit však bude, že musíme začít používat osobní čipy přímo v tělech migrantů. Protože tak budeme vždy vědět, kde se nachází (čipy v kartách to neumožňují). To ale bude diskriminační, tak potom pro všechny. Spojí se to s návrhy ohledně kontroly financí a sociální politikou a zeleným náboženstvím.
Migranti na hranicích USA a EU nejsou náhodně. Tento proud migrantů je cílený a podporovaný těmi, kdo skrytě stojí a prosazují světovládu. Osobně jsem rád, když mohu jezdit po Evropě a nepotřebuji žádný doklad, nikdo mne nekontroluje, ale do kdy? Pokud by nás někdo chtěl o tuto svobodu připravit a podmínit ji kontrolou skrze čip v těle, podvolíme se tomu? Budeme se muset rozhodnou mezi svobodou nebo takzvanou svobodou pod neustálou kontrolou s možností ovlivňovat naše životy.

Představme si svět jako jeden stát, jednu unii, ve které se nachází navzájem nesmiřitelné názory, náboženství, národy. Asi by takto tento stát nemohl fungovat. Za jakých podmínek by to mohlo fungovat?

Podívejme se do bible, co je potřeba k vytvoření jednotnému státu „svět“ nebo světové unii. Co se musí stát, aby lidé navzájem mezi sebou neválčili a měli jednoho vládce, kterým však není Bůh.

1. Jedno náboženství – povinné – ‚Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“ ‚ Zjevení 13:2-4,8

2. Jednotná měna – virtuální – čip: ‚Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. ‚Zjevení 13:16-17

3. Jedno vedení – Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. ‚ Zjevení 13:11-15

Není možné toto uskutečnit ze dne na den. Krok za krokem (století za stoletím,desetiletí za desetiletím) však ano.
Mnoho situací a okolností se vytváří právě proto, aby se připravila cesta k tomu cíli. Vývoj dnešní techniky tuto cestu zkracuje. Teď jde o lidi, kteří se musí podřídit a dobrovolně se vzdát svých svobod a práv. Problém je v tom, že v demokracii rozhoduje většina. Proto je potřeba lidi (včetně politiků) nalákat na „dobré!“ věci tak, aby neviděli skutečný záměr a směr (jejich vedení do brány pekel).

Uvedu příklad:
Migrace stírá hranice. Má však i další vliv. Jde o nelegální a nekontrolovatelnou migraci, která přináší nepokoj, zvýšenou kriminalitu a celkové zhoršení bezpečnostní situace v zemích. Pro řešení jsou pak lidé ochotni ztratit něco ze své svobody na úkor jejich větší kontroly.
Další příklad: K předávání moci do jednoho centra je potřeba odstranit právo veta jednotlivých zemí. (EU) Proto se musí vytvářet krize, které je potřeba řešit urychleně a kdy se nemůže čekat, až všechny země opatření odsouhlasí jednotlivě a čekat na shodu. Zdůvodnit tak zrušení práva veta. Pak je jednodušší obvinit některé politiky a zástupce práva veta ze sabotování společného řešení krizí, bezpečnosti, apod. Postavit proti nim veřejné mínění….
Hodně se takto neužívá zelené politiky. Je přesnější říct zeleného náboženství.
Myslím si, že většina řadových politiků ani neví, čemu slouží. Ti na vrcholu, to však ví. A je jedno na jakém konci politického spektra stojí.
Ty věci pokračují a nezastaví se.

Ten, kdo miluje Krista se nemusí bát. Máme se stále radovat, protože víme, kam jdeme (do království Ježíše Krista) a že naše příbytky jsou právě tam. Tady jsme jenom Jeho vyslanci a jen na krátký čas.
Abychom mohli v těchto časech obstát, potřebujeme skutečně vědět, čím jako křesťan jsem. Kdo jsem v Kristu Ježíši. Co je mojí ochranou a proč. Jakou mám autoritu v Duchu svatém….
Není mnoho času, tak bychom se neměli zabývat politikou, ale tím, abychom hlásali, že se přiblížilo Boží království a lidem přinesli dobrou zprávu o Spasiteli Ježíši Kristu a spáse. A předávali lidem lásku Kristovu, která je trpělivá, laskavá, bez soudu… všechno snáší a všechno vydrží

Zelené náboženství

Ano nové náboženství. Představitelé tohoto náboženství si sami sebe asi představují jako spasitele lidstva. Cíleně ovlivňují a tlačí na politiky, představitele nadnárodních společností a média tím, že se je snaží obvinit z toho, že ničí planetu a život na ní. A daří se jim to. Z počátku se lidé, politici a společnosti bránili, ale nakonec podlehli. Aby je nemohl nikdo obviňovat někteří z nich šli nad rámec toho, co se od nich očekávalo. Tím ještě více umocňují víru vedoucích tohoto náboženství v jejich spasitelském poslání. Výsledkem jsou desítky a možná stovky nesmyslných zákonů a nařízení a to nejen v EU. EU je však hlavní nositelkou tohoto nového zeleného fanatismu.
Musím přiznat, že mají pravdu v tom, že se zemí to jde z kopce. A pád se zrychluje. Ovšem žádný zelený program (dokonce i rozumný) tento pád nezastaví. Proč? Protože ten pád není o přírodě a planetě, ale o pádu člověka, jeho hříchu, který se stupňuje. Hřích je to, “ že nevěříte ve mne” říká Ježíš. Hřích je to, že si lidé hrají na boha a spasitele, místo toho, aby se Bohu a Spasiteli podřídili a poslouchali ho a začali ho ctít. Zelený fanatismus má nabídnout a nabízí pro mnoho lidí a především mládež náhražku místo víry v Krista. Proč se jedná o náboženství? Je zde uctívaná příroda, tedy něco, co stvořil Bůh. Také je zde spasitel, který může vše zachránit a tím je člověk a ne Spasitel Ježíš Kristus. Mnoho vyjádření, sloganů a především rozhodnutí a návrhů na záchranu je postaveno pouze na víře a ne na objektivním posouzení situace. I přes mnoho selským rozumem rozpoznatelných lží a nesmyslů, jdou stále za těmito lidmi politici, studenti i společnosti. To je víra a náboženství.
Za komunismu bylo období, kdy se muselo a od každého se žádalo, šetřit. Mluvilo se o tom všude. V podnicích, na školách, ve státních složkách v parlamentu, prostě všude. Kdo se o tom v nějaké zprávě nebo referátu nezmínil, byl zpátečník, který nechtěl pokrok. Každý den v televizi lidé přicházeli s novými nápady, jak by se dalo ušetřit. A tleskalo se jim. A zaváděly se do praxe. Nikoho však nenapadlo, spočítat, kolik ty úsporné nápady ve finále stojí. Často mnohem více, než se jimi ušetřilo. Přesto se uskutečnily. Možná pár lidí vidělo tento nesmysl, ale buď měli strach se ozvat, nebo je prostě nikdo nebral vážně a byli označováni jako nepřátelé společnosti. Trvalo to asi deset let. Také to bylo určité náboženství. Podobné tomu zelenému, bylo ovšem mnohem méně škodlivé, stálo méně peněz a nakonec lidé se mu začali smát. Tehdy jsme měli takovou průpovídku: “šetřit se musí, i kdyby to mělo stát majlant.” Dnes by se dalo říct: “země musí být zelená, i za cenu, že bude bez lidí”.
Rád cestuji. Těší mne, když projíždím krásnou krajinou. Zastavím se, abych se tak potěšil a děkovat Bohu, za jeho stvořitelské dílo. Často přemýšlím, jak to muselo být nádherné ještě před hříchem, před tím, než byla země zlořečená. A jsem smutný, když vidím krajinu zničenou necitelným zásahem, pro větší zisk té či oné společnosti nebo jen pro hloupost někoho, kdo o tom rozhodl. Přesto nesouhlasím s tím, co tato zelená cesta přináší a především, co přinese do budoucna.

Zelená dohoda (green deal), jako vláda nového náboženství v Evropě a šikana skrze uhlíkovou stopu, jsou jen další cesty, které mají uspíšit globalizaci světa.


Mohu pochopit starost světových vůdců o budoucnost planety. Zvláště když vidíme růst populace Afriky a Asie. Dokáži si představit, že hledají způsoby, jak s věcmi pohnout.
Ovšem to, o co se snaží EU pod vedením zelené moci, je rozhodování jen na základě víry, že je to to nejlepší, aniž by byly brány v úvahu dopadové studie jejich jednání. Studie, které poukazují na nedostatky a katastrofální dopad pro Evropu, nejsou brány na zřetel naopak jejich autoři jsou zpochybňovaní nebo jak je dnes módní, zařazeni mezi rusofily. Dokonce studie z řad vládních odborníků jsou záměrně upravované a jejich závěry upravené politiky ve prospěch zelené moci. Můžeme to vidět v Německu při uzavírání jaderných elektráren. Za každou cenu prosadit jejich zelenou politiku i přes odlišné názory vlastních odborníků. (Informace o teplotě země se z třiceti procent dělají odhadem, protože se používají informace i ze měřících stanic, které již desítky let neexistují – asi 30% stanic) To hraničí již s fanatismem nebo nebezpečnou ctižádostí a touhou vládnout a rozhodovat o všem a všech. (Nebo o strachu, z někoho, kdo stojí za tím vším.) Když pominu kraviny typu, že se musí něco dělat s dobytkem, protože krávy prdí a tím vypouští velké množství plynu do ovzduší, jsou i vážné věci jejichž prosazování uškodí lidem, firmám a společenskému klimatu v Evropě mnohem více, než jaký z nich vznikne užitek pro planetu.
Auta na elektrický pohon. Dnes se již ve světě ví, že užívání automobilů na elektřinu je mnohem nebezpečnější pro životní prostředí než spalovací motory nebo spalovací motory, které si samy vyrábějí elektřinu a tak snižují spotřebu. ( Zatím nejvhodnější z hlediska ekologie.) Anglie již auta na elektřinu zakázala propagovat jako ekologický produkt. Samostatnou kapitolou u těchto aut jsou baterie a jejich likvidace. Také nevyřešené. Kam s tímto nebezpečným odpadem. Myslím, že odborníci by uvedli mnoho dalších nevyřešených problémů. Nejsou to jen automobily, ale také používání plynu pro výrobu energie. I plyn znečišťuje ovzduší a toto znečištění není o moc menší, než u uhlí. Jen u spalování uhlí je kouř viditelný a u plynu ne. U uhlí jde o prachové částice, saze… Ale co se týká plynných splodin…
Ani vodík není řešením. Pro výrobu energie z vodíku potřebujeme třikrát více energie do toho procesu dodat.
To, co se děje ohledně uhlíkové stopy jednotlivých výrobků nebo výrobních procesů, obalů a podobně, je neuvěřitelné. Vede to k ještě větším lžím a klamné reklamě o výrobcích apod. Je toho mnoho o čem bych mohl psát a rozebírat. Ale není to účelem tohoto zamyšlení.
Tento Zelený úděl pro Evropu má však jiný cíl. Společně s válkou na Ukrajině maximálně EU ekonomicky vyčerpává a jednotlivé státy EU dlouhodobě zadlužuje a tím je dostává pod mocnou vládu bank a evropské a světové banky. Je snadnější ovládat země, které jsou zadlužené, než ekonomicky silné. Další důvod je, že některé myšlenky ohledně ovzduší mají smysl jen v případě, že se připojí většina zemí světa. Pokud zůstane jen u Evropy, pak je efekt téměř nulový. Evropa se na znečišťování ovzduší podílí jen několika procenty a vzduch není závislý na Evropě. On si nedá poroučet odkud a kam povane. Proto tento zelený úkaz v Evropě je základem pro rozšíření v rámci celého světa a to přes OSN a její organizace. A jsme opět u globalizace. Je zajímavé, že přes sankce proti Rusku, jeho odsuzování a obracení se k němu zády, existuje spolupráce mezi ním a Evropou, USA a dalších zemí, právě v těchto oblastech. Rusko a Čína mohou věci řešit nařízením, ale Evropa a USA potřebují demokratické rozhodnutí. Pro ně je tou nelepší variantou vytvořit z Green dealu něco jako IN. Kdo není pro něj je aut … A to vede k zelenému náboženství.
To vše však není předmětem, spíše popisem situace. Pro křesťany je důležité si uvědomit, k čemu planeta skutečně spěje a co je skutečně naším posláním. Někdy se necháme svést na vedlejší kolej a energii, čas a finance dáváme jinam. Zelené náboženství je jednou z těch vedlejších kolejí, kam je zbytečné investovat.

K čemu tedy spěje země. Jak jsem již napsal, problém není ekologie, ale lidská hříšnost.
“A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš.„
‭‭Genesis‬ ‭3‬:‭17‬-‭19‬ ‭CSP‬‬
Bůh je svrchovaný Bůh, který stvořil vesmír, zemi se vším, co je na ni včetně člověka. Není mu líto toho, co stvořil, mimo člověka. Když lidé došli ve své hříšnosti tak daleko, že to Bůh již nemohl snést, vše zničil potopou země mimo osmi lidí a zvířat po několika párech. Pak znovu dal zemi vyrůst. Rostlinám, polním plodinám, zvířatům i dobytku. A samozřejmě i lidem. Vše se znovu zaplnilo. (Genesis 6-8 kapitola) Od ukřižování a z mrtvých vstání Krista žijeme v době milosti, kdy máme možnost se navrátit k Bohu a opustit svoji neposlušnost. S lidstvem je to však opačně. Většina z lidí odchází dál a dál od Boha a slouží jiným bůžkům nebo se staví sami do role boha a spasitele. Bůh se rozhodl, že ještě jednou a naposled bude jednat se zemí a lidmi na ní. Popisuje to osmá kapitola Zjevení. Třetina země shoří, třetina lesů shoří a veškerá tráva shoří. Třetina moří se promění v krev a zemře třetina mořských živočichů zemře. Třetina řek zhořkne. A to nebude ještě konec. A to všechno pro hříšnost lidí. Co na to zelení? Navrátí se k Bohu nebo budou sázet nové stromy, zasévat novou trávu, čistit moře?
Omlouvám se za ten sarkasmus, ale rád bych, abychom si uvědomili marnost některých našich snah ohledně ekologie a zelené politiky. Bůh nás určil za správce, dal nám rozum k používání a především nám dal Ducha svatého. Ptejme se ho, co je důležité v tom, jak žijeme. Jednu věc však všichni víme: máme zvěstovatel Krista, činit učedníky, dopomáhat ke spravedlností utlačeným a lidem bez domova, sirotkům a vdovám. Být plní milosrdenství a štědrosti, milovat Ježíše a v jeho lásce jednat s lidmi kolem. Nemáme se bát toho, co se kolem nás děje, i když tomu nebudeme rozumět, protože Ježíš nám slíbil, že je s námi až do skonání věků. To je naší radostí, nadějí a na konec i jistotou.Napsat komentář