Poselství o Lazarovi (únor / február 2015)

POSELSTVÍ O LAZAROVI
(MARIE A MARTA)
Jan 11: 1-44
(ze setkání sester – únor 2015)

  Z příběhu o smrti a vzkříšení Lazara můžeme mnoho získat a pochopit pro náš osobní život a vztah s Ježíšem. Podívejme se, co sestry Lazara očekávaly:

 • přepokládaly, že Ježíš přijde a uzdraví ho. Vždy uzdravoval všechny, kteří za ním přišli, natož Lazara, který je jeho přítel.

Co určitě neočekávaly:

 • že bratr zemře (vždyť je Ježíšův přítel),
 • že Ježíš ani nepřijde na Lazarův pohřeb.

Přesto Ježíš věděl, co se děje s Lazarem, viděl a cítil bolest Marty a Marie. Nejednal, protože Bůh měl plán, jak se v této situaci oslavit. Pamatujme si:

 • Bůh vidí naše bolesti a slzy.
 • Bůh jedná ve svém čase a podle svých plánů. (Ježíš přišel čtyři dny po smrti.)
 • Neztrácejme naději, i když to vypadá beznadějně. (Marta věřila ve vzkříšení v den soudu, ale nebyla schopna uvěřit, že by byl vzkříšen po tom, co byl čtyři dny mrtvý.)
 • Důvěra v Boží moc přinese Bohu slávu. (Odvalily kámen.)
 • Neprosazujme své představy (Kdybys tady byl, tak by…), očekávejme zázraky.
 • Cesta Boží milosti může být cestou bolestnou.
 • Musí přijít smrt, aby přišlo vzkříšení. (I našim představám a našemu způsobu života, aby mohl být v nás vzkříšen Boží život)
 • Všechny události jsou v Božím plánu.

 Těžkosti života a mé postoje a očekávání

 Co očekáváš v těžkostech ty?

 • Od druhých lidí  –  pomoc.
 • Od sebe               –  vítězství.
 • Od Boha              –  řešení.Pokud to nepřijde, přichází zklamání.

Co očekávají lidé?

 • Od tebe      – naplnění svých představ o tobě.
 • Od Boha     – naplnění svých přání. Pokud se neuskuteční, jsou zranění.

Co říká Boží slovo o těžkostech.

 Jakub 1:2-12 Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že přezkoušení vaší víry přináší vytrvalost. A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane; muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy: vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ opadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč v tom, co činí, uvadne. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Potřebujeme si i v těžkostech uchovat radost – víru – vytrvalost – moudrost – důvěru. (Žádejme o ně a o jejich zachování a věřme, že Bůh to zaopatří) Rady závěrem:

1. rada:

 • V těžkostech chválit Boha (Skutky 16-39).
 • Chválou padly okovy a dveře se otevřely.
 • Těžkosti jako Boží záměr k jeho Oslavě a k naší dokonalosti.

2. rada:

 • Jsme vítězové a nic nás neodloučí od Boha.
 • Důvěřuj v Boží slovo. (Římanům 8:18-38)
 • Čemu ty budeš věnovat pozornost? Reptání? (Proč Bože…, Vždycky zrovna já Bože…., Nikdy já Bože, ale jiní…, Bože, ale…) Nebo Duchu svatému ( Radost, pokoj, láska, trpělivost, dobrota, věrnost, zdrženlivost (vděčnost, vytrvalost)

NIKDY TO NEVZDÁVEJ, I KDYŽ SITUACE VYPADÁ BEZNADĚJNĚ, BŮH JE V TOM S TEBOU A ON TO „VYŘÍDÍ“

Sofonjáš 3:17 -20 Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby.

Napsat komentář

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)