OVOCE DUCHA – RADOST

8. RADOST

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. (Galatským 5:22)

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se!“ (Filipským 4:4) To jsou slova apoštola Pavla. Máme se radovat. Radovat se v Pánu. Být v jeho radosti. Nejde o to, se za každou cenu smát a dělat, že se raduji, ale prožívat radost z Boží přítomnosti v našem životě.

Procházeli jsme, tak jako všichni z nás, různými životními situacemi. Tlaky ohledně nedostatku financí, úmrtími v rodině, zradou, otevřenou i skrytou nenávistí, zklamáním, duchovními útok apod. Nebyly to příjemné situace a určitě ne takové, že bychom se z nich mohli radovat. Přesto, když jsme šli před Pána, chválili ho, vzdávali mu slávu a díky, přicházely do našich životů pokoj a radost. Není možné popsat, jak radost přicházela, ale byla to radost, která procházela celou naší bytostí. Tím, že jsme vstoupili chválou, uctíváním a děkováním do Pánovy přítomnosti, vstoupili jsme také do jeho pokoje a jeho radosti.

Radost, jako ovoce Ducha, je právě tato radost. Radost našeho Pána. „Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost, proto pomazal tě Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky. (Židům 1:9) Radost je v tom, co Kristus přináší: radostnou novinu pokorným, ovázání ran zlomeným v srdci, vyhlášení zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře, vyhlášení roku Hospodinovy přízně a dne pomsty našeho Boha: potěšení všech truchlících, zajištění čelenky místo popela, oleje veselí místo ducha malomyslnosti. (Izaiáš 61)Toto by měl být zdroj naší veselosti, naší radosti. V Kristu jsme se stali Božími dětmi. Copak může být něco více? Není to důvod k radosti? Stali jsme se spolu s Kristem dědici Božího království, spolu s ním jsme usazeni na trůnu. Copak můžeme být smutni?
Ano můžeme a jsme, když se náš zrak přestane upínat k Ježíši, naší naději, ale začne bloudit po tomto světě a tom, co tento svět nabízí. Když naději začneme hledat ve světských věcech.

„Netrapte se, protože radost z Hospodina (Hospodinova radost B21) bude vaší silou.“ (Nehemiáš 8:10)

Radost z Hospodina, radost z přítomnosti Krista a Ducha svatého v našich životech, radost z naší naděje v dědictví Hospodinových služebníků nám dodává sílu pro další dny. Sílu do nových těžkých situací, do nových tlaků a duchovních bojů. Duch svatý chce, aby naše radost stála na jeho přítomnosti, aby naše radost byla světlem pro lidi kolem a přitahovala, společně s pokojem ke Kristu. Nejsme to my, ale Duch svatý a jeho radost a pokoj, který to dělá. Je však na nás, dát mu ve svých životech prostor, aby jeho ovoce mohlo růst a ovoce našeho já se menšit a mizet z našich životů. Často se nám stává, že nás Duch zaplavuje obrovskými vlnami radosti právě před těžkými situacemi, do kterých máme vstoupit.

Duchu svatý, prosím o to, aby mé já se mohlo menšit a naopak ty, Kriste, můj Pane, růst.