Žalm 23 – sesterské setkání

ŽALM 23

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.“

S pastýřem se v bibli setkáváme mnohokrát. Je obrazem Boží péče a lásky k jeho lidu. Pisatelem žalmu je David, který znal důvěrně chování ovcí i péči o ně. Ví, o čem v žalmu píše.

 1. Hospodin je můj pastýř
 • On – Kristus chce být naším osobním pastýřem. Dal svůj život za nás. Zaplatil nejvyšší cenu. Jan 10:11  „…Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce.“ David věděl jak se chová dobrý pastýř. Sám nasazoval život za své stádo. Bojoval s medvědem i lvem. (1.Samuelova 17:36)
 • Ovce potřebují pastýře, protože se jinak ztratí. (my máme všemohoucího vůdce)
 • Ovce znají hlas svého pastýře. Jan 10:3 „Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je.

2.  Nebudu mít nedostatku

 • Zdůrazňuje, že mi nic nebude chybět. Pastýř dává ovcím vše, co potřebují, aby netrpěly nouzí. To neznamená, že mají vše, co chtějí, ale mají vše, co potřebují. Matouš 6:31-33 „Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.  Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“

  3. Na zelných loukách mě pase
 • Pastýř vybírá pro své stádo to nejlepší místo. Nejdříve sám projde novou cestou, najde nové pastviny a pak tam přivede stádo. Kristus nás zná a vede náš život tou nejlepší cestou pro nás a pase nás na lepších pastvinách, které vybral. Židům 4:15-16 „Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.“

  4. K vodám tichým mne přivádí

 • Ovce si nelehnou k odpočinku, dokud mají z něčeho strach. Jen klidná, strachu zbavená ovce si ulehne k odpočinutí. Ovce také potřebují pít. Tam, kde jsou napajedla, se také stahuje dravá zvěř, která zneklidňuje a ohrožuje ovce. Dobrý pastýř přivádí své ovce ke klidným vodám. Do bezpečného odpočinku. Římanům 8:15  „Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“ Židům 2:15 „… a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.“
 • 1 Timoteovi 2:1-2  „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za králea za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.“

  5.  Duši mou občerstvuje

 • Nebeský Pastýř své ovečky občerstvuje Duchem svatým a slovem, aby nezemřely – duchovně.
 • Počítá své ovce, když nějaká chybí, okamžitě ji vyhledá. Ovce, která spadne na záda, se nedokáže obrátit zpátky na nohy. Potřebuje pomoc pastýře, protože jinak zemře. I my často tak bezmocně ležíme ve svých problémech, okolnostech a potřebujeme pomoc svého Pastýře. On přichází se slovem i mocí a staví nás na nohy. Nás bezmocné. Haleluja.

  6. Vodí mne po stezkách spravedlnosti, pro své jméno

 • Ovce jsou návyková zvířat. Bez pastýře chodí stále stejnou pěšinou až v ní vyšlapou hubokou brázdu. Pasou se stále na stejném místě, až ho úplně spasou a znečistí ho tak, že je zamořené hmyzem a nemocemi.
 • Dobrý pastýř ví, že ovce musí být neustále pod jeho vedením.
 • Převádí je na různá místa, aby ovce neuhynuly na pro různá onemocnění.
 • Má přesně promyšlený plán, podle kterého pastviny střídá.
 • Dodržuje všechna ochranná opatření proti nemocím ovcí
 • Jeho stádo je zdravé.

I my jsme jako ovce. Stále bychom nejraději žili stejně. Máme strach z nových věcí, které ještě neznáme a starých se nechceme zbavit, i když jsou přítěží a někdy nás tlačí do bahna vychozené brázdy. Jak hladce sklouzneme k „zákonickému“  životu. Naše srdce nás dokáže lehce oklamat.

Jeremjáš 17:9  Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Přísloví 16:9  Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. Bůh nás vodí po svých cestách spravedlnosti. Nejsou to široké cesty, ale úzké stezky, kde se učíme jeho spravedlnosti. Kde vychází napovrch vše, co se skrývá v našem srdci, aby to, co není Boží, bylo odstraněné a zůstalo jen ryzí zlato. On sám, Kristus, je naší spravedlností.

7.  Když půjdu údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého – ty jsi se mnou 

 • Ani smrt nás nemůže oddělit od nebeského Pastýře.
 • On nás provede tímto údolím (tělesným umíráním) do věčného života.
 • Ať zuří bouře, ať se děje cokoli, on o tom ví, ať nás napadne dravá zvěř nebo dravý proud můj Pastýř je v tom se mnou, nemusím se bát. (hluboký vztah)

  8. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují

 • Hůl představuje autoritu, ochranu, ale také výchovu. Deuteronomium 8:5  Věz tedy ve svém srdci, že tak jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Židům 12:6  neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.
 • Hůl odhání divokou zvěř.
 • Hůl popohání a také trestá neposlušné ovce, aby nezabloudily. Chrání nás před hříchem. Hovoří k našemu srdci. Varuje nás, kárá – přivádí nás na správnou cestu. 2 Korintským 7:10  Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt.
 • Zahnutou částí berly si pastýř přitahuje ovce k sobě, aby je mohl prohlédnout, ošetřit, potěšit se z nich.

  9.  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků

 • Stůl představuje horské pastviny – tedy hojnost potravy.
 • Tyto pastviny jsou těžko dostupné a velmi vzdálené. Dobrý pastýř pečlivě prozkoumá a připraví cestu – odstraní vše nebezpečné z cesty, teprve potom projdou ovce.
 • Kolikrát nás dokáže nepřítel – ďábel – zastrašit natolik, že strneme a nejsme schopni další cesty. Kristus nás však chrání a my můžeme v pokoji a jistotě užívat z toho, co pro nás připravil. I v zimě- ve zlých dobách- má pro nás připravenou čerstvou potravu v bezpečí jeho přítomnosti.

  10.  Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš

 • Olej má význam požehnání, které je až po samý okraj, až přetéká z našich životů na životy jiných.
 • Olej má i jiný význam v péči o ovce. Malé mušky nakladou vajíčka v nose ovce a během několika dní se vylíhnou malé larvy, které proniknou ovci do hlavy. To působí ovci bolest, ovce tlučou hlavou o skálu, o zem… Pokud pastýř včas nezasáhne, ovce oslepne. Pastýř v takovém případě včas natřít ovci čenich olejem a tím zabít mušky.
 • I my potřebujeme potírat olejem – být stále v přítomnosti Ducha svatého, aby náš duchovní zrak neoslepl a my si nepřivodili slepotou „bolest hlavy.

  11.  Dobrota a milosrdenství mě budou provázet celý můj život

 • Ovce si dobře uvědomuje jak dobrého pastýře má. Pozná svého Pána.
 • Ježíš –láska-bezpečí a my.

  12.  Do Hospodinova domu se budu vracet

 • Z cest po horských pastvinách, úzkých stezek, zelené a čerstvé pastvy pod ochranou svého pastýře se ovce vracejí domů do ovčince. I tady je vše pro ně předem připravené. Jsou doma v bezpečí a v odpočinutí po dlouhé cestě. Jak dobře je doma.
 • Má to i jiný obraz. Pán šel předem, aby nám připravil domovy, do kterých se z pastvin budeme vracet.
 • David byl pastýřem ovcí a tímto žalmem nejen vyznává důvěru a lásku k Hospodinu, ale také nám dává dobré rady pastýře.

Filipenským 3:20-21  Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit.

Jan 14:1-3 „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)