Jak rozponat hlas Ducha svatého od jiných

Asi jsem již na toto téma psal, ale včera po vysílání jsem od sestry Juliány dostal tuto otázku. Protože není sama, kdo si tuto otázku klade, tak jsem se rozhodl opět o tom psát. Tak pro tebe sestro a všechny ostatní – jak rozeznám, zda ke mně mluví Duch svatý nebo je to jen ze mne. (Možná ta odpověď vyjde na dva příspěvky)

Abych se mohl naučit rozeznávat chlas Ducha svatého, potřebuji učinit určitá rozhodnutí a určité kroky.

1. Potřebuji se rozhodnu věřit tomu, že mne Bůh slyší a chce pro mne dobré věci. To neříkám já, ale Ježíš:  Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí? Matouš 7:7‭-‬11 B21  Takže víme, že pokud se chceme naučit rozeznávat jeho hlas, On nám to dá-naučí nás to. Stačí tedy a to v modlitbě požádat a důvěřovat, že už se to děje. Bez této důvěry se nepohneme dál. Pak je to o praxi.

2. Při rozlišování vnitřního (ale i vnějšího, který fyzicky slyšíme) hlasu se nejdříve zaměříme na fakta, která jsou nám naprosto zřejmá (za předpokladu, že čteme pravidelně Písmo). Chce po nás ten hlas něco, co odporuje slovům z Písma? Nutí mne přímo nebo nepřímo lhát? Manipulovat s lidmi? Vede mne do smilstva? Do vzpoury? … To jsou zřejmé věci. Pokud nás tímto směrem hlas vede, pak to určitě není hlas Ducha svatého, ale hlas od zlého, který působí skrze touhy našeho těla a duše. Jinými slovy je to hlas naší duše a tělesné touhy. Stejně je to i s tím, když ve mně tento hlas vzbuzuje nenávistné emoce vůči jiným lidem, vede ke zlořečení a k nežehnání.  Naopak : Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Jakub 3:17 B21 Tak je to se vším, co přichází od Boha. Vede mne ten hlas k pokoji? Boží ano. Vedem mne k oslavě Krista? Boží ano, hlas od ďábla nikdy. Vede k dobrému ovoci?  „Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.“Jakub 1:27 B21  Chrání mne ten hlas před špínou světa, nebo mne do ní chce dostat? Vede mne k nezištné pomoci potřebným? To jsou všechno otázky, na které si dokážu sám odppvědět, pokud nad nimi upřimně přemýšlím.

3. Samozřejmě se může stát, že zlý se převléká za anděla světla aby nás odvedl z Boží cesty. Také se rozhoduji v situacích, které nenacházím v Písmu nebo je nemohu najít a potřebuji se rozhodnout. Pak se mohu modlit (tady je potřeba důvěry, o které jsem psal v bodě 1) například takto: „ve jménu Ježíše, pokud hlas, který ke mne mluví není z Ducha svatého, ať v tuto chvíli odejde a nevrací se“. Nemůžeme to používat jako nějaké zaklínadlo. To, co nás vede k takové modlitbě je touha činit Boží vůli a důvěra v Krista. Je důležité mít vždy tento postoj. Hlas, který není z Ducha svatého, musí odejít.

4. Pokud máme čas na zkoumání, můžeme se modlit, aby Bůh nám to potvrdil, pokud je to jeho vůle a pak čekáme. Můžeme Boha požádat o čas – den, týden, měsíc… podle důležitosti. Pokud se nic neděje, není nám to potvrzené například skrze nějaké slovo při kázání, nebo prockým slovem od nezávislého člověka, pak to zahoďme a nestarejme se o to. Tady je důležité s nikým o tom nemluvit, abychom lidsky neovlivňovali výsledek.

5. Pak je další způsob, ale ten vyžaduje hlubší poznání Boha, práci Ducha svatého a obrovskou milost Ježíše Krista. Tady se učíme slyšet a rozpoznat jeho hlas.

(O tom však až zítra, dnes toho více nestihnu)

Pokud máte nějaké otázky, můžete napsat do komentáře nebo mail z kontaktu.

 

 

Napsat komentář