Různá doba, různá poslání, jeden Bůh

I.

Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Genesis 1:28 CSP

První poslání prvních lidí: plodit a množit se a také panovat nad zemí. Obojí je nám jasné, když si uvědomíme, že to Bůh říká Adamovi a Evě. Prvním dvěma lidem na zemi, kterou učinil dříve než je. Adam s Evou byli vyvrcholením Boží stvořitelské činosti při tvoření světa. Postavil je do zahrady Eden a pověřil je její správou.

To platilo, i když člověk neposlušností vůči Bohu pozval hřích do života lidstva. Jen si vše stížil a přišel o Eden. A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš. Genesis 3:17‭-‬19 CSP

Toto poslání pokračuje i po potopě, kdy ho Bůh předává Noemu: I promluvil Bůh k Noemu: Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva: ptactvo, dobytek a všechny plazy pohybující se na zemi; ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi. Genesis 8:15‭-‬17 CSP O kapitolu dál  pak hovoří:“Pak Bůh požehnal Noeho a jeho syny a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. “ Genesis 9:1 CSP

Prvním posláním člověka bylo zamnožit zemi. Vznik lidstva. Bůh toto poslání člověku ponechal, i když věděl, že srdce člověka je od mládí zlé. „“Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: „Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil““. Genesis 8:21 B21

II.

Druhé poslání již není posláním člověka obecně, ale poslání konkrétního národa. Bez plnění toho prvního by nemohlo přijít to druhé. Začíná povoláním Abraháma. „Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým, a buď požehnáním!“ Genesis 12:1‭-‬2 CSP  Je to poslání Božího národa. Být Božím národem uprostřed ostatních národů.   „Vždyť ty jsi svatým lidem Hospodinu, svému Bohu; tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím.“ Deuteronomium 7:6  Druhé Boží poslání je určeno Izraeli. Být jeho svatým lidem a obsadit zami, kterou zaslíbil již Jejich otcům (verš 1).

III.

Třetí poslání je určené těm, kteří uvěřili v Ježíše Krista. „Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]” Matouš 28:19‭-‬20 CSP

Jak se naplňují tato poslaní, které Bůh dal různým skupinám. Jsou propojené? Platí všechny pro nás? O tom budu psát zase příště.

(Pokračování příště)

 

 

 

Napsat komentář