RŮZNÉ DRUHY A STUPNĚ VEDENÍ (6)

(Polračování)

Lidé, které vedeme potřebují:

  • Mít jistotu opory. Potřebují vědět, že v těžké době se mohou o vedoucího opřít.
  • Mít jistotu, že vedoucí neuhne, nebude se snažit neúspěch svést na ně.
  • Potřebují vědět, že mohou říct svůj názor aniž by jim to ublížilo.
  • Potřebují vnímat, že jsou součástí týmu a jsou potřební.
  • Potřebují zažívat opakovaný zájem o jejich život ( i osobní, pokud to dovolí), další růst jak v duchovní, tak profesní oblasti, zájem o jejich nápady a pohledy na to, co v týmu mohou dělat a o to, co dělá tým.

Budování vztahů je nejnáročnější částí vedení. Nejde o časově vymezený úsek, ale je to neustálá práce se svěřenými lidi. Stačí, když ji na nějakou dobu zanedbáme a velice rychle se tým může rozpadnout. Je to o rozhodnutí vedoucího, že tyto vztahy bude budovat a pečovat o ně. Musíme počítat s tím, že to od nás bude vyžadovat mnoho obětí.

VÝKON

Proč se sestavují týmy? Protože mají naplnit nějaký úkol, dojít k nějakému cíli apod. Pokud to tak není, není potřeba ani sestavovat tým. I domácí skupika v církvi je stanovená s nějakým záměrem. Například pro povzbuzování a růst věřících, kteří skupinku naštěvují. Na první pohled to může vypadat jako scházení se přátel z církve, pokud se ale naplňuje záměr, pak duchovní růst vypudí členy skupinky sloužit lidem kolem nich a skupinka se rozrůstá až se rozdělí na dvě. Největším nebezpečím při budování vztahů je zapomenout na to, že tým je tady proto, aby byl za ním vidět výkon. Pokud bychom budovali vztahy jenom proto, abychom se cítili dobře nechtěli bychom se rozrůstat, ani něco vytvářet, abychom náhodou neztratili skvělou pohodu a bezpečí, které nám naše vztahy zaručují.

Výkon je něco, co se hodnotí. Nakonec hodnota týmu se oceňuje výkonem, který za týmem je. Můžeme mít skvělé vztahy a mít se rádi, ale pokud pracujeme u prodejce aut, jsme oceněni za jejich prodej. Podobně v každé jiné práci.

I křesťané jsou vedeni k výkonu. Co jiného než výkon znamená:

Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Matouš 28:19‭-‬20 B21
I Ježíš nás vede k výkonu. Na prvním místě potřebujeme budovat vztah s Kristem a pak v tomto vztahu jít…

Když přemýšlím, jak nás Duch svatý vede, pak je to stejné. Prvně jde o to poddat se Kristu, učinit ho svým Pánem – tedy o pozici Krista jako Pána našeho života.

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Římanům 10:9‭-‬11 B21

Pak s ním budujeme vztah skrze Ducha svatého a jsme vyučováni.


Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi.Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
Římanům 8:14‭-‬17 B21

Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
Jan 14:26 B21

Ježíš se za nás modlí:

Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
Jan 17:20‭-‬23 B21
Toto všehno je o vztazích. Ale i v této modlitbě, tak jako v Matouši 28 Ježíš mluví již o výkonu. … prosím za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo…

Když je budovaný vztah přichází i Boží poslání pro náš život. Tady se dostáváme k výkonu. Ježís si dokonce posteskl nad tím, že je málo těch, kteří by pro jeho království chtěli pracovat. (Vykonávat práci- odvést nějaký výkon)

Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň.“
Matouš 9:37‭-‬38 B21

Tady nám přikazuje, abychom se dokonce modlili za to, aby Bůh vypudil tyto dělníky, tedy ty za nimiž je vidět nějaký výkon. U slova VÝKON se chci ještě zastavit. Již slyším námitky některých bratří, že toto vyučování není biblické a z Ducha. Že je příliš světské. Nemyslím si to. Když bubu pozorně číst bibli, zjistím, že velmi, velmi často hovoří o výkonu a odměně za výkon. V listě Tesalonickým Pavel hovoří o tom, že kdo nepracue ať nejí. Není tam napsané, ať se modlí, aby mu Bůh seslal manu, aby se najedl. Někdy bychom si chtěli jen užívat Božích benfitů bez toho, abychom něco pro Boží království udělali -obětovali.

(Pokračování příště)