Na počátku (5)

I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den třetí. Bible, Genesis 1: 11-13

V několika posledních desetiletích bylo vytvořeno několik nových, celosvětových náboženství. Jedním z nich je zelené náboženství. Je tady sice již několik desítek let, ale v posledním desetiletí pohlcuje celý svět s nesmírnou intenzitou. Tím zatím posledním, ale za to nejsilnějším je coronavirové náboženství. Pokud o těchto hnutích v masách lidí po celém světě můžeme mluvit jako o náboženství, pak jen z hlediska jejich uměle vytvořené představy v lidech o jejich vlivu, moci a spasitelské důležitosti, která vede až k uctívání, proklamování a papouškování frází, kterým stejně 90% lidí, kteří je opakují, nerozumí, ale věří jim. Jde o tedy o novou víru, která lidem zaplňuje místo, které patří a bylo připraveno pro víru ve Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. Je vždy pohodlnější něco převzít a věřit tomu, než něco hledat, kopat, zkoumat a nacházet živého Boha skrze Krista.

Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude. třetího dne nechal vyrůst všemu zelenému. Nyní by všichni „zelení“ měli říci haleluja. Věc se má však jinak, než si „zelený“ svět myslí. Bůh nechal vyrůst všemu zelenému, stromům, trávě, semenům a to bez toho, aby již bylo stvořené slunce a vesmír! Je to omyl v Písmu? Někdo přehodil dny? Ne, není. Místo, kam Bůh postavil člověka, byl předobraz nebeského království. Zde se Bůh procházel a rozmlouval s Adamem a Evou. Když budeme číst o nebeském království zjistíme skutečnost, že ani tam není slunce. Tak je popisován nebeský Jeruzalém: . „A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude.“ Bible, Zjevení 21: 23-25
Verše nám ukazují, že vše je udržované Boží mocí. Bůh tvoří jen dobré věci. Při skončení počátečního stvořitelského díla, Bůh všemu požehnal.
Pak však přišel hřích Evy a Adama, kterým správu nad zemí předali satanu. Od té doby je potřeba slunce, země schází a je vedená ke zničení. „A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš.“ Bible, Genesis 3: 17-19.
Pokud Bůh nepožehná, žádný ekologický projekt nemůže člověk změnit Boží prokletí. Jediné jak můžeme věci měnit je pokání lidstva před Bohem a jeho návrat k němu v poslušnosti. Pokud se to nestane, bude země požehnaná pouze tam, kde budou lidé pokání činit. Takovým i v poušti vyroste úrodný sad a tam, kde nikdy nebyla voda, potečou prameny vod. Není to zaslíbení jen pro zemi, ale i pro životy těchto lidí, budou jako strom zasazený u vody, jemuž listí nikdy neuvadne, budou těmi, kdo chodí ve světle moudrosti…