na počátku (11)

Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Bible, Genesis 2:1-4
Bůh odpočinul. Můžeme se setkat s názorem: „Bohu se to mluví, když je Bůh a tvoří vše jen slovem a svou vůlí.“ Někdy tak uvažujeme i o Ježíši Kristu: „On mohl být bez hříchu, když je také nejen člověkem, ale i Bohem…“ nebo: „Bylo to těžké jít na kříž, ale věděl, že vstane z mrtvých a je Bůh…“ Tak se někdo může dívat i na celé stvořitelské dílo Boží.
Přesto čteme, že sedmého dne Bůh odpočinul od všeho díla. Pokud někdo odpočívá, pak proto, že předtím vynaložil nějakou sílu, energii apod. Bůh není nikdy unavený a vysílený, aby potřeboval nabrat nové síly, ale rozhodl se přestat tvořit. Proč? Protože bylo vše hotovo. Jako umělec, který dokončí sochu nebo obraz, posadí se opodál a dívá se na své dílo a říká si : „Ano, je to dobré, je to všechno dobré.“ Bůh vše stvořil ze sebe. To stvořitelské slovo vyšlo z něho samotného.
Co je vlastně Boží odpočinutí. Bůh odpočinul od svých skutků. Tak i my, kdo jsme uslyšeli evangelium a uvěřili v Ježíše Krista, máme odpočinout od svých skutků a opřít se o Boha. V listě Efeským se píše, že jsme jeho dílo stvořené pro konání dobrých skutků, které pro nás (ON) předem připravil. Odpočinutí je odstoupení od svých skutků a vstup do těch, Božích, které pro nás připravil ještě před stvořením světa.
Od pádu Adama a Evy jsou dvě cesty. Jedna vede do Božího odpočinutí jiná do věčného trápení : „Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když mě pokoušeli vaši otcové. Zkusili mě a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, až jsem si řekl: „Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!“ Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: „Do mého odpočinku nikdy nevkročí!“ Bible, Žalm 95: 7-11
A jinde Písmo hovoří:
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Bible, Efeským1:3-5 Ještě před stvořením světa, Bůh vše připravil a učinil. Proto sedmého dne odpočinul od veškerého díla. Je na nás jestli vstoupíme do jeho odpočinutí a jeho díla do všeho toho, co pro nás před stvořením světa připravil.
Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalo s vírou.  Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili…. Jeho dílo je ovšem hotové už od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: „Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků,“ Bible, List Židům 4:1-4