OD ADAMA K NOEMOVI (6)

Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“ Noe však u Hospodina nalezl milost. Bible, Genesis 6:1-8

Zde můžeme vidět, v čem žili lidé a to i ti, kteří patřili k Setovu a Enošovu rodu. Dokonce můžeme číst, že nikdo ani oni neobstáli v tom, co se na zemi dělo. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. I my, jak sami víme, žijeme v době, kdy myšlení lidí je zlé, čím dále více zmatené a protikristovské. Ježíš říká: „…Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“ Bible, Lukáš 18:8. Na rozdíl od doby těchto prvních lidí, jsou dnešní Boží děti posilnění, pod ochranou a vedeni v Duchu svatém. Mají se o koho opřít. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši…. Bible, Římanům 8:1
I my jako Noe nacházíme milost u Boha a posilnění v Duchu svatém. Proto můžeme v tomto světě obstát a být světlem. Choďme Duchem a nezhřešíme. To znamená, chodit v Boží vůli, hledat ji a žít ve víře. „A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle“ Bible, Lukáš 18:7-8a