všudypřítomný, vševědoucí, všemocný

Toto jsou tři hlavní charakteristické vlastnosti Boha. Můžeme k nim ještě přidat neměnnost. Tyto vlastnosti ukazují dokonalost Boží. Není nikdo, žádná bytost, která by tyto vlastnosti měla, která by těmito vlastnostmi byla charakterizovaná. Jedině Bůh.

Víme, že satan se snaží postavit do role Boha.
Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším.“ Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Izajáš 14:12-15
Je však jen stvořenou bytostí, která také postrádá tyto hlavní vlastnosti. Nikdy je nemůže získat. Nikdy nemůže být všude najednou. Nikdy neví o všem a není všemocný. Přesto jím chce být a především potřebuje, aby ho tak lidstvo bralo.
Byl svržen i s částí andělů na zem. …a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Zjevení 12:9.


I.
Bude se vždy snažit se stát všudypřítomný. Jak se to snaží dělat.
1. Používá k tomu své anděly (démony), volně se pohybující nebo v lidech nebo ve zvířatech.
2. Používá technologie (kamerové systémy na ulicích měst v budovách, v TV, PC, mobilních telefonech…, družicové systémy, apod. a to včetně odposlechu).
3. Z předchozího bodu vychází, že k tomu potřebuje lidské bytosti a výsledky jejich práce, výzkumu… :
a) jsou to lidé, kteří neví, k čemu a kým je jejich nápad, výzkum… používaný. Obecně jsou vždy přesvědčeni, že k pomoci lidem. Těch je nejvíce a díky nim se vše šíři rychleji.
b) Jsou to lidé, kteří mají finanční a jiné výhody (kariéra, sláva, naplnění svých ambicí) z této práce a je jim jedno k čemu se technologie používají. Je jich o nemálo méně, ale také velmi pomáhají k šíření technologií.
c) Jsou to lidé, kteří vědí, pro co a pro koho to dělají, ale většinou věří, že se jedná lidskou moc nad světem a malým dílem se na ni chtějí podílet. Většinou se jedná o lidi na vlivných místech mediálních firem, bank, vlád, armád, průmyslu.
d) Jsou to lidé, kteří ví, že slouží satanu a jsou jím přímo a vědomě řízeni. Jsou mezi konečnými vlastníky většiny bank, medií nadnárodních firem, armád a také ve vedení některých klíčových států. států. Přijímají jeho styl práce, myšlení.


II.
1. Satan zná velmi dobře lidské slabosti. Zná Písmo lépe, než lidé. Má své špehy (démony) všude a posílá je nejen do těsné blízkosti lidí, ale tam kde mu to svým jednáním dovolí i do jejich životů. O těch, které již svedl, ví vše. Největším trnem v oku pro něj jsou lidé, kteří se vydali Bohu a jsou plni Ducha a jsou jím vedeni. Tam neví, protože věci Ducha se dají posoudit jen Duchem. Pokud mu to sami neřekneme nebo jinak nesdělíme, neví. Chce však být vševědoucí.
Abych věděl všechno, potřebuji nejen technologie, ale potřebuji také znát myšlení jednotlivých lidí. Jejich plány, názory apod. Ty se nejlépe dovím, pokud vlastním média typu Facebook, Google, Twitter a další. Jejich sledováním skrze umělou inteligenci a například cookies jsou dnes vytvářeny profily jejich klientů. Nejen profily, ale jsou vyhledáváni případní budoucí „vzpurníci“. Mohu vědět o pohybu lidí, jejich smyšlení a názorech, jejich plánech a především o jejich slabostech. Nejen, že přes tyto media mohu sledovat vše, co se ve světě děje, ale také skrze ně mohu měnit „historii“. Kam se nejdříve podíváme, když hledáme informace o nějaké události. Jdeme do knihoven? Ne. Jdeme na internet. Tam je pak jednoduché dodat obraz událostí podle toho, jak chci, aby to vypadalo. Dokonce je i „vymazat“ nebo dodat ty, které se nikdy nestaly. Ví o všem, co se stalo nebo děje, ale neví, co bude. Jak to bude. Jak se to bude měnit… . Pokud by byl vševědoucí, určitě by udělal všechno proto, aby Kristus nezemřel na kříži. On dělal opak a místo vítězství byl v té chvíli poražený.
Stejně jako u všudypřítomnosti i zde používá lidi, kteří jsou zvědaví, závidí a udávají, odposlouchávají a jako on chtějí být vševědoucí.
Co se týká techniky, je to o lidech. Spoustu věcí dokáže umělá inteligence, ale i ta se musí naprogramovat, dodat ji zadání, udávat cíl, A to dělá zatím člověk. Tedy lidé.


III.
Bude se chtít stát všemocným.
Satan je vládcem tohoto světa ((Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A j á, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“ (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí má zemřít.) Bible 21Jan 12:31-33) Často se divíme, co všechno se na světě může dít. Války, nenávist, vraždy, znásilnění, zrady… Říkáme: „Kdyby Bůh existoval, toto by nemohlo být.“ Bůh existuje, ale přesto se to děje. Právě proto, že vládcem tohoto světa jsme ustanovili satana. A o něm bible píše: „…On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.“ Bible 21 Jan 8:44 Tento vládce světa, chce být všemocným. Tedy i vládcem nebes, vládcem života, rozhodovat o tom, co je správné a co ne…
Protože je to duchovní bytost, má i určitou duchovní moc, kterou používá pro pronásledování věřících, pro manipulaci, zastrašování, ovládání a ničení lidí. Přesto nemůže všechno. Jeho moc je velmi omezená hlavně v případě lidí vydaných Bohu, Božích dětí.
Tuto moc mu předali lidí. Již Adam s Evou. Na začátku měl na zemi vládnou člověk pod vedením Boha. „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe “ Bible, Genesis 1: 27-28. Dnes však tím, kdo panuje je satan. Proč? Protože Adam s Evou poslechli jeho rady a jedli ze stromu poznání dobré a zlého (ze kterého jim Bůh zakázal jíst) ,a svou neposlušností přešli vlastně z poslušnosti vůči Bohu k poslušnosti satanu a od té doby může sám a především skrze lidi vládnout zemi.
Tato vláda je však narušovaná těmi, kdo uvěřili v Krista, Syna Božího a stali se tak Božími dětmi. Nad těmi ztratil veškerou moc. Moc může uplatňovat na všechny ostatní a dokonce je používat v boji proti Božím dětem. Jeho boj spočívá v tom, aby odešly od Boha Otce, vzdali se víry nebo zahořkly a pod. Jsou pro něj nebezpeční, protože skrze hlásání evangelia, Boží lásku, svým svědectvím, vytrhují z jeho moci další lidi a přivádí je ke Kristu a tím mu ubírají na moci a odhalují ho jako lháře a vraha.

(pokračování příště)