VŠUDYPŘÍTOMNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOCNÝ (2)

(pokračování)

IV. Neměnitelný

Bůh se nikdy nezmění. Někdy můžeme mít pocit, že lidé mluví o Bohu nové smlouvy a o Bohu staré smlouvy. Bůh však je stále stejný. Nezměnil se, jen dal lidstvu dvě smlouvy s ním. Při té první již zaslíbil tu druhou.

Nezměnitelnost je jediný atribut, který má také satan. Ani on se nemůže změnit. Byl lhářem a bude stále. Je vrahem a bude dále. Je tím, kdo pokouší a svádí a bude dále. Je ten, kdo se převléká za anděla světla a bude stále. Nemůže se změnit. Tak jako je pravda, spravedlnost, láska a milosrdenství podstatou samotného Boha, tak lež, manipulace, vraždění, strašení, klamání, rozbroje, nenávist, neodpuštění… jsou samotnou podstatou satana. Rozdíl je především, že Bůh je věčný Stvořitel a satan jen stvoření, které si chce hrát na boha a získat i takové postavení. Proto byl svržen Bohem z nebe na zem, kde má svůj čas, než skončí v ohnivém jezeru (peklo), které je pro ně připravené, kde bude trýzněn za vše, co dělal.
Na rozdíl od něho člověk má šanci se změnit. Pokud se navrátí v pokání k Bohu, uvěří v Krista a požádá o odpuštění hříchů, získává odpuštění a právo stát se Božím dítětem. Všem svým dětem Bůh uděluje svého Ducha svatého, který dokáže změnit naše myšlení, charakter a vést nás novým způsobem. (Znovuzrozen í z Ducha svatého) Satan odpuštění získat nemůže. Jeho odsouzení je popsané v ve dvacáté kapitole Zjevení (Bible): Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Protože se nemění, můžeme poznat jeho práci. Tak, jako je poznat po ovoci, když se člověk plné vydá Bohu a je naplněný Duchem svatým, tak je po ovoci poznat i satanovo působení skrze lidi. Mnohé z lidí navádí k tomu, aby jednali stejně jako on. Dává jim své postupy, své vedení, získávají jeho způsob myšlení.

1. Vydává se za anděla světla.
„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, 2.Korintským 11: 4-15
Potřebujeme zkoumat i takzvaně „dobré“ aktivity, jestli jsou z Boha nebo od zlého.

Příklad 1: Vlády. Politici slibují to, po čem většina společnosti touží. Mluví o nastolení spravedlnosti, zlepšení ekonomické situace, zvýšení bezpečnosti. Pokud se však dostanou k moci, dělají stejné věci, jako vlády před nimi. Jen v jiné barvě. Dokonce se snaží upevnit své postavení diktátem a represemi, popřípadě odebráním občanských svobod lidem ve jménu dobra pro lidi. Tento jev se opět začíná ve světě projevovat ve velkém. Navenek se však bude mluvit o nastolení spravedlnosti, bezpečnosti a ochraně občanů. To není Boží jednání. Přináší to hořkost, rozdělení společnosti, nenávist mezi jednotlivými skupinami, udavačství, chaos a na konec diktaturu.
Poznávací znamení: Vždy se vydávají jako jediní zachránci situace, země, světa a staví se do role znajících dobré a zlé jako Bůh, i když to přímo neříkají.

Příklad 2.: Některé organizace ať již celosvětové nebo jen na místní úrovni ve jménu zvířat, zeleně, nebo některých věcí se snaží okleštit základní lidská práva. Na první pohled však vypadají, jako milovníci spravedlnosti a práva. Dělají to ovlivňováním politiků na nejvyšší úrovni, ovlivňováním veřejnosti. Jsou za nimi mediální odborníci, kteří připravují kampaně, při kterých vznikají celosvětové slogany. Ty pak lidí začínají bezmyšlenkově opakovat a dostávat do svého podvědomí.
Někteří lidé z těchto organizací se dokonce odvolávají na Boha,
Je potřeba si uvědomit, že:
1. Bůh zemi v třetí kapitole bible proklel a tato země jednou skončí se vším, co na ni je.
2. Země byla Bohem prokletá pro neposlušnost Adama a Evy. Jedině celosvětovým pokáním a návratem k poslušnosti Bohu mohou lidé měnit ekologickou situaci na zemi. Do té doby (pokud je taková doba vůbec možná) Bůh požehná zemi těm, kteří se stali jeho dětmi tím, že se v pokání a vírou v Krista k němu navrátili. Poušť změní v sad a do vyprahlé země přivede potoky vod.
3. Lidé mají panovat – spravovat zemi a vše na ní. Zvířata ani příroda nemůže jakkoli panovat nad lidmi. Všichni máme rádi čistý vzduch, zelené lesy, čisté řeky…, ale pokud nebude mít člověk změněný charakter nikdy nebude dobrým správcem, protože mu půjde o mamon a vládu na druhými.
Poznávací znamení: Nadřazenost zvířat, fauny a věcí nad lidi (neláska k lidem- pohrdání lidmi). V další fázi se projevuje jako touha po ovládání lidí jinými lidmi skrze pravidla, nařízení a zákony. Při hlubším zkoumání člověk uvidí opět přípravu k diktatuře a práci pro určitou skupinu lidí v pozadí, která tyto organizace financuje a otvírá dveře k vysokopostbveným politikům.
Zde se vlk v rouše beránka zaměřuje především na mladé.

Příklad 3.: Církev. I do církve se lidé, kteří slouží satanu dostávají v podobě věrných a spravedlivých křesťanů. Často se snaží dostat do blízkosti vedení církve a popřípadě se ujmout jejího vedení. Pak církev odvádí od Krista. Mluví o Bohu, ale ne o Kristu. Mluví o Bohu, ale ne o Duchu svatém. Pokud se nemohou ujmout vedení v církvi, často jí rozbijí a část členů odvedou jinam. Ti se pak ztratí a postupně je zachvátí svět. Oni vyhledávají další církev, kterou by přebrali nebo rozbili.

Pro všechny příklady je typické, že na první pohled vypadají a chovají se jako spravedliví a jsou často považováni nebo sami sebe představují jako věřící křesťany. Teprve časem se začne ukazovat pravda. Nemůžeme dělat úsudky ihned, ale je potřeba zkoumat, pozorovat a modlit se o zjevení případných zakrytých motivů.
Protože jejich život slouží satanu, jsou ovlivňování duchem antikrista.
Plné projevy tohoto ducha, však vypadají jinak.

(Pokračování příště)