LGBT, GENDEROVÉ ŠÍLENSTVÍ A KŘESŤAN – 3

Kapitola I – Proč

Proč to všechno? Abychom mohli lépe pochopit proč se to vše děje a také proč jsou největší útoky ze strany LGBT a zastánců změn pohlaví na církev je potřeba si uvědomit některé zásadní věci:
a) Církev po staletí ohledně homosexuálů nebojovala proti duchovním mocnostem zla v ponebeských oblastech, ale proti tělu a krvi.(Efeským 6:12) Tito lidé byli trestáni, popravováni, pronásledováni a to ještě před několika desítkami let. A stála za tím i křesťanská společnost a církev.
Nikdo nebude vysvobozený ani uzdravený, když ho budu pronásledovat, zavírat nebo dokonce popravovat. Naopak poroste jeho nenávist a zatvrzelost. Není divu, že teď tato skupina je plná nenávisti a pokud má možnost tvrdě protlačuje své. Jak jsem uvedl již v úvodu, homosexualita má kořen v pohrdání Bohem. Tlačením a pronásledováním se pohrdání mění v nenávist.
b) Genderové šílensví není jen o změně pohlaví, ale o četnosti pohlaví. Jinými slovy o smazání Božího způsobu života, který dal lidem zde na zemi. Nabízí něco, co mají jen duchovní bytosti a co především zneužívají démoni. Bezpohlavnost. Mohou se zjevovat nebo představovat jednou jako ženy jindy jako muži nebo jiná stvoření. Oni se nerodí (byli stvořeni na počátku) a ani nepotřebují k životu stejné prostředí jako lidé a zvířata.
Prosazování toho, že si mohu změnit pohlaví jak sám chci je přímo démonická myšlenka z ďáblovy kuchyně. Je zaměřená především na mladé, aby je postavila proti Bohu a znemožnila jim naplnit poslání, které Bůh dal lidem. Chaos, který to pak v těchto lidech vytváří, mu je pomáhá lehce ovládat.
Lidé, kteří budou žít v Božím království (ti, kteří uvěřili v Krista a udělali ho svým Pánem), již nebudou potřebovat pohlaví, stejně jako andělé (Lukáš 20:34-36), ale pokud žijeme tady na zemi stále fungujeme jako muž a žena, jako kluci a holky.

Satan je nazývaný knížetem tohoto světa a on by chtěl v mnohých věcech napodobit Boží království. Ovšem ne pro lásku a pokoj, ale pro moc nad lidmi, jejich týrání, ničení a zabíjení. Je o něm vydávané svědectví od Boha, že je lhář a vrah. Nemůže však svět dokonale ovládat, dokud tady platí (i když již hříchem pokřivená) Boží pravidla.
Proto udělá všechno, aby je ze světa vymýtil. Toto genderové šílenství a prosazování homosexuálních svazků v církvi je jeden z mnoha způsobů, jak toho chce docílit.

Můžeme si položit otázku, proč se útočí v této oblasti proti církvi. Vždyť homosexuální páry se mohou dnes oddat na úřadě, každý nakonec o sobě může prohlašovat, že je žena (i když je muž) nebo vrtulník, kůň nebo co ho napadne. Tak proč je tolik útoků na církev.
Na prvním místě je církev nositelem Boží pravdy, která lidi žijící v hříchu vzpoury proti Bohu usvědčuje. Boží slovo osvětluje tmu a oni se nemají kam schovat. A nejlepší obranou je útok. Tak útočí.
Dalším důvodem je, že satan chce církev postavit proti Bohu. Do vzpoury proti Bohu a tak jí vzít svatost a moc. Jedním ze způsobů, jak ji dostat proti Bohu, je ji donutit jít proti Božímu slovu, změnit ho a tím říct Bohu, že neměl pravdu a my lidé-církev to musíme napravit.
Proto chce do církve protlačit homosexuální páry nebo singl homosexuály a nejlépe i do vedení církví. Proto chce, aby církev ustoupila ohledně pohlaví a připustila, že to může být i jinak, než o čem hovoří Písmo. Pokud by se mu to podařilo, církev by se stala bezmocnou světskou organizací.

V tom všem negativním jednu dobrou zprávu:
‚A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. ‚Matouš 16:18

Pokračování příště