CESTY KE GLOBALIZACI ANEB AŽ UVIDÍTE JAK SE TYTO VĚCÍ DĚJÍ… 2

Pokračování
Podívejme se do bible, co je potřeba k vytvoření jednotnému státu „svět“ nebo světové unii. Co se musí stát, aby lidé navzájem mezi sebou neválčili a měli jednoho vládce, kterým však není Bůh.

1. Jedno náboženství – povinné – ‚Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“ ‚ Zjevení 13:2-4,8

2. Jednotná měna – virtuální – čip: ‚Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. ‚Zjevení 13:16-17

3. Jedno vedení – Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. ‚ Zjevení 13:11-15

Není možné toto uskutečnit ze dne na den. Krok za krokem (století za stoletím,desetiletí za desetiletím) však ano.
Mnoho situací a okolností se vytváří právě proto, aby se připravila cesta k tomu cíli. Vývoj dnešní techniky tuto cestu zkracuje. Teď jde o lidi, kteří se musí podřídit a dobrovolně se vzdát svých svobod a práv. Problém je v tom, že v demokracii rozhoduje většina. Proto je potřeba lidi (včetně politiků) nalákat na „dobré!“ věci tak, aby neviděli skutečný záměr a směr (jejich vedení do brány pekel).

Uvedu příklad:
Migrace stírá hranice. Má však i další vliv. Jde o nelegální a nekontrolovatelnou migraci, která přináší nepokoj, zvýšenou kriminalitu a celkové zhoršení bezpečnostní situace v zemích. Pro řešení jsou pak lidé ochotni ztratit něco ze své svobody na úkor jejich větší kontroly.
Další příklad: K předávání moci do jednoho centra je potřeba odstranit právo veta jednotlivých zemí. (EU) Proto se musí vytvářet krize, které je potřeba řešit urychleně a kdy se nemůže čekat, až všechny země opatření odsouhlasí jednotlivě a čekat na shodu. Zdůvodnit tak zrušení práva veta. Pak je jednodušší obvinit některé politiky a zástupce práva veta ze sabotování společného řešení krizí, bezpečnosti, apod. Postavit proti nim veřejné mínění….
Hodně se takto neužívá zelené politiky. Je přesnější říct zeleného náboženství.
Myslím si, že většina řadových politiků ani neví, čemu slouží. Ti na vrcholu, to však ví. A je jedno na jakém konci politického spektra stojí.
Ty věci pokračují a nezastaví se.

Ten, kdo miluje Krista se nemusí bát. Máme se stále radovat, protože víme, kam jdeme (do království Ježíše Krista) a že naše příbytky jsou právě tam. Tady jsme jenom Jeho vyslanci a jen na krátký čas.
Abychom mohli v těchto časech obstát, potřebujeme skutečně vědět, čím jako křesťan jsem. Kdo jsem v Kristu Ježíši. Co je mojí ochranou a proč. Jakou mám autoritu v Duchu svatém….
Není mnoho času, tak bychom se neměli zabývat politikou, ale tím, abychom hlásali, že se přiblížilo Boží království a lidem přinesli dobrou zprávu o Spasiteli Ježíši Kristu a spáse. A předávali lidem lásku Kristovu, která je trpělivá, laskavá, bez soudu… všechno snáší a všechno vydrží

Pokračování příště