Plná církev

Z několika stran slyším naříkání na to, že v církvích chybí vyučování.
Že se jen učí základy, ale ne hutný pokrm. To se pak považuje za jednu z velkých příčin, proč odchází nebo se vytrácejí lidé ze společenství.
Osobně si myslím, že je to mylná myšlenka. Hutný pokrm nepřivede nové lidi do církví. Maximálně se přesunou z jedné do druhé, když si myslí, že jinde dostanou více pokrmu.
Bůh nám zanechal dva návody, jak přivést nové lidi do společenství.
Na prvním místě je to velké poslání, které nám dává Ježíš v Matouši 28. kapitole:

Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Matouš 28:18-20 (CSP)

Ten druhý nám Duch svatý dává skrze apoštola Pavla v Listě Římanům 10:
‚Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebylili posláni? Jak je napsáno: „Jak jsou krásné nohy [těch, kteří zvěstují pokoj,] těch, kteří zvěstují dobré noviny.“ 
Římanům 10:14-15 (ČSP)

Ježíš říká „jděte“. Nemůžeme získat učedníky ze židliček v církvi. Lidé sami do církve nepřijdou. Proto sám Ježíš říká učedníkům, že z nich učiní rybáře lidí. Pokud má církev růst, musíme se zvednout ze židli, přestat si stěžovat na nedostatek hutné stravy a jít. Pavel to říká jasně – jak má člověk slyšet evangelium, když mu ho nikdo neřekne, když nejdeme k lidem. Víra je ze slyšení slova. Pokud ho lidem neříkáme, pak nemohou uvěřit a nepřijdou. Někteří z nás si myslí, že hlásání evangelia – slova je jen pro evangelisty, ale ono „jděte“ říká Ježíš všem.

Jak je to s hutnou stravou? Jednoduché. Vše ti Duch svatý ozřejmí ve službě. Vše, co potřebuješ ke službě, dostaneš od Boha a to tě obohacuje a vede k růstu. Duch svatý tě vybaví, vyučí a dá poznání v praxi. V církvi pak dostaneš sprchu, abys smyl prach tohoto světa, který při službě na tobě může ulpět. V církvi ti potvrdí to, co jsi se ve službě naučil a možná dostaneš pojmenování toho, co děláš, abys to mohl lépe uchopit a lépe sloužit. Ale nikdy to nedostaneš, když budeš sedět na zadku a stále naříkat, že nemáš dostatečně hutnou duchovní stravu. Hutná duchovní strava se získává službou a to přímo od Ducha svatého! Nejen duchovní strava, ale vše, co ke službě potřebujeme. Včetně duchovních darů.

Příkladem v tomto jsou pro mne první věřící v Makedonii.
Pavel o nich píše:
A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku.  Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých – Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.
1.Tesalonickým 1:6-10

Většina věcí je jednoduchá a nepotřebuje přílišné rozebírání. Ježíš prostě řekl „Jděte….“