Zamyšlení na každý den. Bůh není bonus.

stravenka-sodexo-gastro-pass-2015-334x200
Vypadá tak Bůh?

Jsou náboženství, která mají mnoho bohů a bůžků. Možná statisíce, možná milióny. Například hinduista bude mít a uznávat Ježíše. Jeho sošku si zařadí mezi mnoho dalších, které má doma a bude ho uctívat společně s ostatními. Křesťan by řekl, no, jsou to pohané. Není se čemu divit, nemají poznání pravdy. Nebo by ho odsoudil.
Problém je ovšem v tom, že většina křesťanů se chová stejně. V podstatě není rozdíl mezi tím, že si Ježíše zařadím mezi sošky ostatních bohů a budu ho společně s nimi uctívat a tím, že ho zařadíme do kategorie našich „bonusů“, přilepšení k tomu, co máme. Jako jednu součást našeho života: rodina, práce, děti, zábava + Bůh. Bůh není bonus k našemu životu, není odměnou za dobře vykonanou práci. Bůh je osoba, která chce mít s tebou vztah. Chce být ve všem s tebou, být součásti tebe samého a být prvním v tvém životě. Být tvým životem.
Pokud skutečně budeme toužit a prožívat tento vztah, nemusíme žít ve starostech o finance, rodinu, budoucnost, bydlení apod. Bůh ví, co potřebujeme a slibuje, že nám to vše přidá.  Nemusíme se pak modlit modlitby za větší plat, byt, prácovní úspěchy… Za co se nejčastěji modlíme? A jak? Nevyplývají naše modlitby spíše z naših starostí. Nemodlíme se tak, abychom připomněli Bohu, že jsme jeho děti? Copak to Bůh neví, kdo jsou jeho děti? Nesnažíme se mu připomínat, jak pro něho sloužíme a proto bychom měli mít nějaký „bonus“: „Pane, tak to naplň“. Je to jen známka toho, že s ním nejsme. Kdybychom byli s ním v opavdovém, osobním a stálem vztahu, věděli bychom s jistotou, že nás miluje, že mu nemusíme připomínat naše potřeby, že to ví. Proč, protože jsme s ním ve stálém a důvěrném vztahu. Víme, jak nás miluje a jak mu na nás záleží. Proč bychom měli stále žebrat. Tento vztah mění i náš modlitební život. Najednou poznáme, co znamená: Bez přestání se modlete. Je to neustále prožívaný vztah, rozhovor,… Po probuzení se budeme těšit na rozhovory s Pánem a budou nám chybět, když nás bude něco nebo někdo odvádět od času s ním.
Bůh není BONUS k našemu životu. Bůh chce být NAŠÍM ŽIVOTEM.

Zamyšlení na každý den. Těžká církev.

Hovořil jsem dnes s jedním úžasným bratrem. Prochází delší dobu těžkým obdobím a dnes, když mluvil o tomto období, řek krátkou větu, která mne provázela po celý den. Musel jsem nad ní stále přemýšlet. Ta věta zněla: „Jak to má člověk v církvi těžké.“
Je to pravda, je církev pro mnohé těžkým balvanem? Má to tak být? Nemělo by to tak být? Jestli ano, proč? Jak se máme těšit do nebe, když již v církvi to má člověk těžké?

balvanTěžké to je tehdy, kdy dochází ke střetu mého já s tím, co žádá po nás Pán Ježíš. Těžké je to tehdy, kdy dochází ke ztrátě lásky k mým sourozencům. Církev se stává pro nás těžkou právě v těchto situacích. Pokud neobstojí láska, odpouštění, trpělivost…, stává se pro mne církev a život v ní těžkým. Může se stát těžkým také, když v ní je kladen důraz na nepodstatné věci. Když není zjevovaná bezpodmínečá Boží láska k nám, ale „tvrdost pokání, tvrdost, která vyžaduje viditelné a většinou povrchové změny na člověku, bez kterých by nás Bůh nemiloval“. Ano taková církev je obrovským závažím na člověku.
Dostal jsem od jednoho služebníka otázku. Myslíš, že pokud jsem dělal chyby, o kterých nikdo mimo Boha neví, že Bůh po mě chce, abych to oznámil veřejně před lidmi. Myslíš, že chce, abych odstoupil?
Těžká otázka a ještě těžší odpověď.
Představme si, že sloužíme rok, dva s člověkem ve sboru. Služba se nám daří a my si myslíme, že s ním máme skvělý vztah. Že je to skvělý bratr a služebník. Po dvou letech přijde a začne mluvit něco o tom, že celé dva roky s vámi ve svém srdci pohrdal, myslel si, že vše hrajeme a jsme pokrytci. Že nás neměl rád. Nakonec dodá: „Odpusť mi to“ Co se bude ve vás odehrávat? Co to vyvolá a jak bude pokračovat vaše společná služba? Zažil jsem to v církvi několikrát, že někdo tak za někým přišel. Ve všech případech to vyvolalo nakonec konflikt a ti lidé spolu již nemohli sloužit, i když se to časem urovnalo. Co vlastně ten člověk udělal. Svůj vnitřní boj a špínu vylil na svého bratra, který do té doby naprosto o ničem nevěděl a byl v pohodě. Když ho Duch svatý usvědčil, prostě hodil to břemeno na neviného, pošpinil ho a dostal do nezáviděníhodné situace. Mu se ulevilo, ale co to přineslo. Je to jen soběstřednost, které se schovává za takzvanou pokoru, pokání, poslušnost Pánu apod.  Je to jen další sobectví. Stačilo ho jen začít milovat a nevylévat špínu. Kdybych ho skutečně začal milovat, mlčel bych a lásku bych projevil ve spoluráci.
Bůh nám dal návod na to, jak jednat s hříchem a chybou. Běž a napomeň mezi čtyřma očima, když to nepomůže přizvi svědka, když ani to nepomůže, pak to oznam církvi. Myslím si, že Bůh jedná úplně stejně. Jde a napomíná a řeší to mezi námi dvěma. Mezi Ním a mnou. Pokud to nepomáhá, nechceme slyšet jeho hlas, pak pošle služebníka, když ani to ne, pak to zjeví veřejně.
Bůh nepotřebuje vynášet tvé soukromé boje. Mu nejde o to tě zhodit, nebo zesměšnit. Jde mu vžy o záchranu, o tvé navrácení k němu, o proměnu tvého srdce.
Někdy bychom rádi viděli hříšníka nebo chybujícího viset na pranýři a smažit se v pekle. Nebo aspoň, aby každý týden v neděli vystoupil před shromáždění a bil se v prsa. Jinak ho nejsme schopni přijmout. Bůh však vidí zkroušené srdce.
Když dělá chyby vedení, pak bychom chtěli udělat revoluci a postavit tam jiné. Ne, můj nebeský Otec tak nejdná. On není revolucionář. On může kdykoli a kohokoli vzít nebo dosadit. Nejde mu však o naše postavení, ale o naše srdce. O naši nápravu. Někteří lidé vyhledávají různá proroctví a hledají o kom jsou, jak to sním dopadne… no konečně, teď padla kosa na kámen…
Bůh však nenašel zalíbení ve smrti hříšníka, ani netouží sesazovat ty, které ustanovil a pomazal, ale touží, aby se člověk změnil, obrátil k němu, aby mohl poznat plnost Boží promněňující lásky. Bůh je trpělivý a čeká. Pokud se v církvi setkáš s takovým Bohem, nemůže být pro tebe těžkou.

 

 

 

Proroctví. SLOVO K JEDLI

index
ilustrační foto

Znovu jsem uviděl krásný strom. Tento byl rovný, jeho větve z dálky zářily zelenou barvou. Nedal se přehlédnout. Když jsem přišel blíž, viděl jsem, že je to jedle. Obrovská a dobře urostlá jedle. Lidé se u ní zastavovali a obdivovali ji. Povídalo se o ní v celém kraji. Byla nepsanou královnou lesa. Věděla to a byla na to patřičně hrdá. Natáčela se tak, aby se od ní odráželo slunce a ona zářila kolem. Její větve jemně šuměli ve větru a ostatní stromy i lidé se tomu snažili naslouchat. Mnozí chodili k ní, aby objímali její kmen v naději, že z ní načerpají její energii. Také jsem přišel až ke kmeni. Bylo tam šero. Když jsem se podíval nahoru, viděl jsem jak větve, které z venčí zářily krásnou zelenou barvou jsou uvnitř rezavé. Jehličí bylo na vetšině větví u kmene opadané a směrem ven rezivělo. Jako by se z kmene šířila nějaká otrava, která větve zevnitř ničila. Bylo zvláštní, že si toho nikdo z těch, kteří ji objímali a obdivovali nevšiml. Ani ona sama. Viděla pouze své zelené jehličí a spousty lidí, kteří ji obdivovali. Strom, který ze vnitř pomalu umíral na otravu.
Najednou jsem stál na kopci, ze kterého byla krásně vidět uprostřed lesa. Ale pohled se změnil. Teď jsem viděl její rozsáhlý kořenový systém. Zasahoval po celém lese a její kořeny se dotýkaly kořenů téměř všech stromů v lese. Nespojilo se s nimi jen několik málo stromů.  Slyšel jsem hlas Pána: „Mluv k této jedli“.

„Když jsi byla malým stromkem a vypadalo to s tebou špatně.  Slyšel jsem tvůj pláč. Tvé volání. Volalo tvé srdce. Vzal jsem tě z neůrodné půdy a přesadil tě nad ten nejlepší vodní pramen. Z něho pily tvé kořeny. Z něho vycházel tvůj život. Z něho přišla tvé energie, síla. Zněho vzešlo všechno k tomu, aby jsi mohla vyrůst v nádhernou jedli. Byl to můj pramen života. Byl jsem to já, kdo zlomil tvé prokletí a zaplatil cenu. Když jsi vyrostla, vzhlédla jsi se sama v sobě. Nestačilo ti být zelenou jedlí pro mou radost. Tvé kořeny začaly hledat jiné prameny. Prameny ochucené světem, prameny ochucené vlivem, prameny a další prameny. Proto se tvé kořeny začaly rozrůstat do okolí. Hledaly další prameny. Na můj jsi zapomněla. Mluvíš o něm, protože víš, kam jsem tě přesadil, ale nepiješ z něho. Myslíš si, že máš zdroj, ale místo živé vody sají tvé kořeny otrávený pramen s příchutí, která tě oklamala pro svůj lesk. Chuť, které říkala, že můžeš být i v lese i uprostřed náměstí se vším, co má vánoční strom. Vánoční strom je však dočasný. Vánoční strom nemá můj pramen života.
Navrať se k mým vodám. Stáhni své kořeny ze všech stran a svlaž je v prameni, nad který jsem tě mládí přesadil. Nenech dál usychat tvé jehličí a větve.Teď si říkáš: „Podívej, jsem zelená, neusychám.“ Ano ještě na okraji září zbytek tvého jehličí, ale blíží se čas, že i to bude jako rez. Navrať se k mé živé vodě dokud je čas. Opíjej se mou živou vodou. Pak opět nastane u tebe čas života, opět se budu z tebe radovat.
Začni mne hledat. Navrať se. Začni pít z živé vody. Není mnoho času. Jinak budu muset osekat tvé kořeny, aby nepředávaly „tvůj“ pramen dál.
Již vyrostli jiné stromy, která chtějí urvat z tvého kořenového systému, z tvého vlivu. A již na tom pracují. Pokud se nebudeš chtít navrátit, nechám je, aby tě obraly, aby urvaly všechny tvé kořeny mimo jednoho. Nebude se to dít pod zemí, tajně. Nechám to udělat veřejně. Všem na očích.
Však jeden kořen jim nedovolím urvat, nechám ho pro můj pramen života až se pak rozpomeneš a navrátíš se ke mně.
Volám tě, ještě je čas.

Proroctví. SLOVO

Slovo k výročí a díků vzdání. (23.5.2015)

Proč jste přede mne přišli? Za co mi děkujete? Není to více vaše dílo? Proč děkováním chcete mnoho z toho, co jste udělali sami, svést na mne? Celou dobu stojím nad vámi a vidím, co děláte. Jeden staví a druhý boří. Další volají ke mně a jiní svévolně prosazují svoji vůli. A teď mi děkujete. Za co?

Pokud mi chcete děkovat, pak za to, že jsem to s vámi ještě nevzdal. Za mou trpělivost s vámi. To ano. Vaše hádky, neodpuštění mezi služebníky, žárlivost na službu, pomluvy, ješitnost, zloba, ponižování těch, kteří mne milují, to není mé dílo. To je vaše práce.

Udělal jsem vše proto, abyste mohli být mým sloupem, který bude ukazovat na mne, který bude zářit v temnotě a přitahovat pro mne děti, které na zemi mám. Co jste s tím sloupem udělali? Kde je vidět jeho zář.

Pro svoje ambice a boj o pozice jste se nevěnovali mým služebníkům, nechránili jste je a nechali jste je napospas vlkům. Naopak, používali jste je pro svůj postup pro zabrání území pro sebe. Vyzdvihovali jste své lidi a mých věrných jste se snažili zbavit nebo je odstavit. Volám vás k odpovědnosti za to, jak jste jednali s mým lidem v posledních třech letech. Za to, že vztahy jsou samý kráter po bombardování nepřítelem. Za to, kam vedete.

Stále utíkáte dál, nechcete čekat na druhé. Stále vás ženou vaše ambice. To není moje vůle. Nepomáháte těm, kteří nestačí vašemu tempu. Necháte je padnout, nebo se jich zbavíte. To není moje práce, to není podle mého srdce. To je dílo lidí tohoto světa. Víc toužíte se líbit tomuto světu než mě. Víc toužíte po uznání tohoto světa a lidí, než uznání ode mě.

Proč? Protože mne neznáte. Mluvíte o mně, čtete o mně, dostáváte ode mne, modlíte se ke mně, radujete se, když vám přichází pomoc a povzbuzení ode mne, ale neznáte mne. Kdybyste mne znali, nechovali byste se tak. Nechcete mne již znát, aby vás to nezavazovalo. Píliš jste zbohatli mocí a postavením, než abyste hledali oporu ve mne. Voláte, abyste našli oporu, ale pro vaše plány.

Co mám s vámi udělat?

Slovo proti smrku. ( 26.5.2015)

Striezelmarkt Fichte brach bei der Vorbereitung zum Transport in Kreischa auseinander
ilustrační foto

Asi před třemi týdny jsem jel jednou brněnskou ulicí. Najednou jsem uviděl naproti přes cestu smrk. Byl vysoký. Mnohem vyšší než ostatní stromy. Byl však zvláštní, tak metr, metr a půl od špičky byl ohnut v pravém úhlu. Jeho špička nekoukala kolmo nahoru, jako u ostatních stromů, ale vodorovně. Byla to zvláštní podívaná. Hledal jsem překážku v cestě jeho růstu, která by ho tak vyhla, ale nenašel jsem žádnou. Smrk měl dost prostoru k tomu, aby mohl růst kolmo k nebi, ale přesto několik metrů nad zemí začal růst vodorovně. Nebyl ani v místě ohybu zlomený nebo jinak poškozený. Byla to pro mne záhada. Když jsem přemýšlel, jak se to mohlo stát, Pán mi ukázal tvář jednoho člověka a řekl mi : „On je jako ten smrk. Mluv proti tomuto smrku“.

Pečoval jsem od tebe od malička. Byl jsi nejmenší ze všech, ale já jsme na to nedbal. Vybral jsem si tě a chránil tě. Odstranil jsem kolem tebe vše, co by ti bránilo v růstu. Radoval jsem se z tvých krásných a rovnoměrných větví. Dal jsem ti vzrůst nad ostatní, zesílil jsi díky mně, získal jsi moudrost, přehled. Dal jsem ti vyrůst nad ostatní. Tvé srdce však zpychlo. Zapomněl jsi, že vše, co máš, jsi dostal. Začal jsi se tvářit, že je to tvou zásluhou.  Přestal jsi být vděčný za mou milost.

Uviděl jsi, že jsi všechny ostatní stromy přerostl, i ty, které byly předtím mnohem vyšší než ty. Přestal jsi se radovat ze mne a přestal jsi se dívat do nebe. Zalíbil se ti pohled na ty, které jsi přerostl, zalíbilo se ti být nad nimi. Panovat a vládnout. Nechal jsi se uchvátit touhou po moci. Chceš stále více i za cenu, že proto musíš jít proti těm, kteří tě pozvedali, když jsi byl ještě nepatrný. Přestalo tě zajímat, proč jsem tě tak chránil a proč jsem ti dal vzrůst. Úplně jsi se vzhlédl sám v sobě, v úspěchu a kariéře. Nejsi schopen se zastavit. Proto jsi se vyhnul. Již nerosteš do nebe, ale pro tento svět a pro sebe samého. Co mám s tebou dělat. Jsi zohnutý, protože nechceš slyšet můj hlas, ale je ti milejší pochlebování, které slyšíš ze spodu. Jsi zohnutý protože máš rád pohled na ty pod tebou. Dělá ti to dobře, že jsou pod tebou.
Nechceš slyšet, proto tě budu muset skácet. Urazit tvoji pýchu. Když uslyšíš a obrátíš se opět plně ke mně, narovnám tě a budu se z tebe opět radovat a budu tě dál vychovávat. Volám k tobě! Navrať se!

Ty však nechceš slyšet. Proto je již slyšet hlasy dřevorubců.

Vzpamatuj se, dokud je ještě čas, dokud dřevorubci nepřiloží k tobě pilu a sekeru.“

Poněkolika dnech jsem jel opět tou ulicí a hledal jsem ten strom, abych ho vyfotil. Žádný jsem však nenašel.

Zamyšlení na každý den. Pravda.

js-24-20enlarge-20imageJiž tisíce let lidí hledají pravdu. „Co je to pravda“. To jsou slova Piláta, když mu Ježíš říká o sobě, že přišel vydat svědectví pravdě. Ve všech českých překladech je to stejné „svědectví pravdě“.Není tam svědectví „o“ pravdě, ale jen pravdě.

Popřemýšlejme nad tím, jaký je v tom rozdíl. (Dávám svědectví o obžalované, nebo dávám svědectví obžalované)

Na začátku služby mi jedna sestra, která se nechovala zrovna fér k lidem (tím ani ke mně) řekla větu: „Já nemusím odpustit, ale ty jako duchovní musíš.“ Jednalo se o správné nebo nesprávné jednání.  Myslím, že jsem s ním mluvil o odplatě nebo pomstě, které by se měla vzdát. Pak dodala, že ona mi může ubližovat, ale já ji to nesmím vracet, protože jsem duchovní. Naštvalo mne to. Ona chodila do církve stejně jako já. Vydávala svědectví o Ježíši, dělali jsme u jedné křesťanské organizace. Myslím, že jsem tenkrát praštil telefonem a ukončil hovor.
Říkala v podstatě pravdu, ale přesto někde uvnitř jsem cítil, že to tak není. Že je to lež. Celý rozhovor měl za úkol mě rozhodit, naštvat, ukázat její převahu, zmanipulovat.
Co je pravda? Někteří z nás hned odpoví Boží slovo je pravda a myslí tím psané slovo v Bibli. Ano. Kolik však lidí použili slova Bible k zabíjení jiných. Je jich plno za dva tisíce let. Všichni to dělali ve jménu Boha nebo Ježíše a drželi v jedné ruce kříž a v druhé ruce Bibli.
Co je pravda. Ježíš přišel a vydal svědectví pravdě. On je Pravdou. Není to psaná litera, která se dá ohýbat tak, jak kdo potřebuje. Je to více. Je to život v pravdě. Je to být součástí Boha. Nebo jinak, mít Boha v sobě. Pravda Boží, život v nás. Slova Písma žijící v nás. To znamená žijeme pravdu. Jsme pravdou. Jako Ježíš vydáváme svědectví pravdě. Taková pravda má moc dát svobodu lidem, ke kterému nás Pán poslal. Také to znamená být stále součásti Boha.
Jan 17:15-21 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.

Každý den ráno potřebuje prosit a žádat o naplnění – doplnění Duchem svatým, abychom mohli chodit v Pravdě. Abychom byli posvěceni v pravdě. Abychom byli „v nich“ tak, jak se Ježíš modlil.

Již si to dnes udělal, udělala?

Zamyšlení na každý den. Učit se, učit se, učit se, …

Učit se, učit se, učit se. Kolikrát jsme to mnozí z nás slyšeli. Doma od rodičů, ve škole, v učení apod. My jsme k tomu vždy dodávali: „ale nezkoušet!“
Druhá Timoteova 3:10-11  Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života,  můj úmysl,  mou víru,  trpělivost,  lásku,  vytrvalost,
pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
img-2029Někdy máme učení za mechanické naučení se pouček, formulací a vzorců, za získání co největšího objemu informací apod.
To nejdůležitější na učení však je naučit se žít to, co se učím. Například učeň zedník se může naučit přesný postup při stavbě, při přípravě směsi, postupu při omítání …., ale pokud ho někdo nenaučí jak prakticky nahodit omítku na zeď a nenaučí se to prakticky jsou mu všechny znalosti k ničemu. Prostě se nenaučil to, co měl a  prakticky nic neumí. Učit se také znamená, získat dovednost k tomu, co mám dělat.
Pavel správně píše Timoteovi: ty jsi sledoval mé učení-můj způsob života, můj úmysl, mou víru…. Říká naučil jsi se ode mne tomu, co jsi u mne viděl. Byl jsi se mnou a mohl jsi si to vyzkoušet. Ježíšovi učedníci byli poslaní po dvou do okolních měst, aby dělali vše to, co viděli předtím dělat Ježíše.
Pokud ten, kdo tě učí zná jen teorii, pak ti může předat jen teorii. Tak i ty můžeš naučit druhé pouze tomu, co ty sám máš. Naučíš ho to tím, že mu to předáš.
Mnoho učitelů předává jen teorii. Vybírej si ty, kteří tě skutečně naučí. Naučí tě jak to, co učí můžeš uplatnit v životě a jak se to naučíš používat…
Bible je skvělou učebnicí: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. (2.Tim.3:16-17)

Bible ukazuje na to, jak je to správné před Bohem, ale také učí jak prakticky to vše získat a žít. Dává příklady mnoha lidí, na kterých se to můžeme naučit, vede krok za krokem. A především má nejlepšího učitele a vedoucího vyučování, toho nejlepšího instruktora praktického vyučování – Ducha svatého.
Oni dva jsou tvým prvním a nejdůležitějším učitelem.
Nech se jimi vyučovat. Nech se naučit žít Písmo.

Již zítra začínáme učednický program

Začínáme s učednickým programem!
Program je určen pro všechny, kteří chtějí začít sloužit Pánu. Je určen především těm, kteří chtějí sloužit v romských osadách a komunitách na Slovensku.
stažený souborNení pro ty, kteří nechtějí sloužit, ale jen sbírat informace a budovat sami sebe pro sebe.
Bude vycházet z toho, že charakter služebníka se formuje ve službě Pánu. Proto se budeme stávat učedníky našeho Pána, ale také budeme muset během vzdělávání sami učedníky činit. Je to jedna z podmínek tohoto vzdělávání, budování učedníků.  Podle slov našeho Pána: „Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy…“ Na konci programu bychom měli být připraveni činit učedníky u umět jim předat všechno, co nás Ježíš naučil.

Vyučování bude od černa /juna do srpna/augusta vždy dvakrát za měsíc. Od září/septembra pak zájemci a vybraní uchazeči z tohoto programu budou moct přejít na tříletý vyučovací kurz (obdoba biblické školy), který bude zaměřený na službu v romských komunitách (ale nejen tam).

1. setkání bude 17.00 hod., v sobotu 30.5. 2015 ve sboru v Plaveckom Štvrtku.

2. setkání  bude v 17.00 hod., v sobotu 27.6. 2015 ve sboru v Plaveckom Štvrtku.

DALŠÍ TERMÍNY  DUDOU DOHODNUTY NA PRVNÍM SETKÁNÍ!
Pro zájemce mimo sbory Armády spásy (Slova života) z Plaveckého Štvrtku a Galanty máme JIŽ JEN 3 volná místa.
Můžete se přihlásit na kontaktní adrese na tomto webu.
Napište své jméno a společenství které navštěvujete.

DNES JE POSLEDNÍ DEN, KDY JE MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT!
Není potřeba nic více, než mít sebou Bibli a být otevřený pro jednání Ducha svatého.
Těším se na tebe.
Josef

Zamyšlení na každý den. Trpělivost II.

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. (Galatským 5:22-23)

Když jsem psal o trpělivosti a našich omezeních nezmínil jsem se o největším z omezení. A to o našem těle a jeho únavě. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud jsem unavený, netrpělivost je jedním z prvních příznaků. Tím úplně prvním je moje nevlídnost. Když je člověk unavený, pak lehce ztrácí trpělivost s druhými. Příčinou únavy může být i  dlouhé čekání na změnu u lidí, situací a pod. Tato únava pochází ze ztráty naděje na změnu. To přináší nepokoj, ztrátu radosti a může se přenést až v nenávist vůči dané osobě nebo situaci.
Není jiná možnost, než se ponořit do modliteb, chval a děkování Pánu. Před tím se člověk musí nechat oddělit od světa a lidí, trávit čas sám před Pánem.
Naše trpělivost pochází z Ducha svatého. Jenom jím může být posilněna a obnovena. Jen jeho přítomnost v nás nám dává sílu být trpělivý.
Ve službě, a nejen v ní, se bez tohoto ovoce Ducha svatého nemůžeme obejít. Vychází z ní naše laskavost, z laskavosti dobrotivost. Bez trpělivosti nemůžeme zůstat věrni tomu, co nám Pán zaslíbil, nebo k čemu nás postavil. Trpělivost nás vede také k mírnosti a sebeovládání.
Láska je skutečně naplněna v našem křesťanském životě až v době, kdy dozraje naše sebeovládání, vytrénované trpělivostí. Mnoho zkoušek, kterými procházíme nás má přivést k trpělivému čekání na Boží vůli i čas.
Máme dojít k dokonalosti v lásce (1.Janova 4:18). Když uvažujeme o dokonalosti v lásce, nevíme jak si to představit, máme ji jen jako cit. Tady máme odpověď. Potřebujeme v nás nechat dozrát ovoce Ducha svatého, kterým se prokazuje plnost lásky (tím ovocem) a tak v ní dojít k dokonalosti. Nebraňme mu. Nevzpírejme se.

Zamyšlení na každý den. Trpělivost

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. (Galatským 5:22-23)

228335_anorexie-jidlo-hrasek-cropPokud hovoříme o ovoci Ducha svatého, většinou hovoříme o lásce, radosti, pokoji. Další ovoce odbudeme: „a tak dále….“ Prostě je nevyjmenujeme. Skončíme pokojem. Přesto je důležité  si uvědomit, že pokud v nás Duch Boží přebývá, musí růst i naše trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.

Bůh je láska a vlastností lásky je i to, že je trpělivá. Proto Duch svatý v nás nechává vyrůst i trpělivost. Bez trpělivosti bychom nemohli milovat lidi kolem sebe, bez trpělivosti bychom nemohli milovat ani sebe samotné. Tak, jako je důkazem víry skutek víry, důkazem lásky k někomu je i trpělivost s ním.

Čím dál tím více jsem přemožen Boží trpělivostí se mnou samotným, ale i s námi, jeho dětmi. Když vidí, jak se k sobě chováme, jak přemýšlíme, jak zrazujeme, jak jsme netrpěliví, naše odsuzování se navzájem i sebe samých. Kolik zlých věcí ještě musíme odložit z našich životů. Bůh to vidí a trpělivě čeká, přestože mnohokrát se nenecháme poučit a děláme stejné chyby. Zachází s námi s trpělivostí, která nás má přivést do Božího království.

Naše trpělivost by měla vycházet z Ducha svatého. Měla by tedy být stejná jako Boží. Přesto není. je omezená. Naše „odtud, potud“ to přesně vystihuje. Přesto by v nás měla růst Boží trpělivost, jako ovoce Ducha svatého. Jednou z věcí proč neroste, je naše omezenost. Naše trpělivost je někdy omezena našimi financemi. Často trpělivost je spojena s neustálou finanční, materiální pomocí. Pokud vidím, že se prostředky tenčí, tenčí se i má trpělivost. Jindy je omezena naším časem. Být trpělivý, často přináší časovou oběť. A čas je pro nás důležitý. Vše můžeme znovu získat, ale čas ne. Chceme vidět výsledek, dáváme si termín. Lidé nám dávají termín. Dalším omezením naší trpělivosti je tlak z okolí. To je názor našich blízkých, spolupracovníků, rodiny, církve. Dokonce to byli křesťané, kteří prosazovali zákon třikrát a dost. To znamenalo, že pokud někdo bude trestán potřetí, pak dostane doživotí. Pokud by Bůh stejné pravidlo použil na jejich hříšnost, pak …
Zkusme si pojmenovat naše omezení. Trpělivost jde nad tato omezení. Pokud omezení znám, pak s nimi mohu jednat. Má trpělivost může existovat i bez mých finančních prostředků, i bez časového omezení, bez tlaku z okolí. Všechny tyto hranice si nastavujeme sami. Trpělivost nemá hranici, jinak přestává být trpělivostí.
Díky Bohu, že jeho trpělivost nemá limit. Asi bych se nikdy nedostal Božího království. Asi bych nikdy nedošel tam, kde jsem teď.

Díky Duchu svatý za to, že skrze tebe může růst ve mne trpělivost.
Dávám ti prostor a nechci ho ničím omezit.

Slovo nejen pro ženy. Poselství Chany

(Čtení z Písma: 1. Samuelova 1,1 – 2,11)

Každý člověk má své poslání. Bůh ho nestvořil jen tak. Dal člověku smysl jeho života. Někdy se nám zdá život být bezvýznamným, jednotvárným, ale přesto Bůh má pro tebe cíl. Chana, matka Samuele, největšího ze soudců a proroka  Izraele, si mohla podobně jako mnoho z nás myslet, že její život je příliš obyčejný, než aby mohla vejít do Božího příběhu. Určitě si nemyslela, že Bůh bude věnovat jejímu životu celou jednu kapitolu v Bibli. Že nechá zaznít v Písmu její oslavnou píseň. Věřím, že i ona má pro nás své poselství.

1. Viděla smysl svého života v synu.

2. Své ponížení (ze strany druhé ženy) nesla s Hospodinem.

3. Bůh pozvedá utiskovaného a odpovídá tomu, kdo ho hledá.
(Nehledala oporu a zastání u člověka, ale v Bohu)

4. V Bohu nacházíme nadpřirozený pokoj, i když ještě nevidíme naplnění našich proseb (tužeb).

5. Přijmout vírou to, co říká Boží slovo a Bohem povolaní lidé.

6. Bojovala sama (dostala to, oč bojovala).

7. Dodržela svůj slib.

8. Rozhojnění požehnání. (Neplodné sedm se narodí. Díky její věrnosti, boji, trpělivosti, důvěře v Boha mohl Izrael pod Samuelem prožívat mnoho roků pokoje a být viděn jako Boží lid v očích okolních nepřátel. Mohl v klidu růst.)

9. Prošla zlomením.

10. Je vzorem pokorné a věrné ženy.
Pokora a věrnost to je ozdoba ženy (ne šperky a postava).

Jak by zněla tvé modlila v takové situaci. Oslavovala by jsi narození dítěte nebo Boha samotného?
Přečtěme si modlitbu této pokorné Boží služebnice:

„Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne.“

(Stanislava Knoflíčková)

Slovo nejen pro ženy. Poselství Sáry.

????????????????(Čtení z Písma: 1.Mojžíšova 15: 1-6, 1. Mojžíšova 16:1-16, 1.Mojžíšova 18:9-15, 1. Mojžíšova 21,1-7)

Pokud by mohla Sára s námi nyní hovořit, pravděpodobně by nám kladla na srdce deset věcí, ke kterým ji  Bůh v jejím životě přivedl a skrze situace  naučil. Co by to bylo?

1. Boží načasování bývá jiné než to naše. (Porodila jediné dítě -syna v době, kdy to již neočekávala a ztratila veškerou naději)

2. Bůh vidí naše nenaplněné touhy. (I když se věci nedějí, neznamená to, že Bůh nevidí tvé touhy i trápení, které skrze to přicházejí)

3. Čekání („čekárna“) bývá prostorem pro naše zrání. (Při čekání dochází k prověření naší věrnosti. Naše představy procházejí bouráním a novým budováním a opět bouráním, dokud nezůstane jen důvěra k Bohu. Tam nám Bůh ukazuje stav našeho srdce)

4.  Nesnaž se omezit Boží moc svými představami. (Pro touhu dát Abrahámovi syna, si udělala vlastní představu, jak se to stane a také to podle své představy udělala)

5. Každé selhání má své důvody. (Snažila se Boží zaslíbení naplnit svými silami a lidskými prostředky – svévole.)

6. Nesu důsledky své svévole, ale zůstávám v Božím příběhu. (Po celou dobu měla problém se svou služkou a jejím synem Izmaelem. Tuto situaci nemohla vrátit, vymazat. Přesto Bůh ji dál miloval a zázračně povolal za matku Izáka.)

7. Nenaplnění očekávání neznamená, že mne Bůh nemiluje. (Naopak, někdy pro lásku k nám nenaplní naše očekávání, protože by nám ublížila)

8. Přijmi Boží moc vírou!

9. Bůh jedná ve svém čase se zaměřením pro budoucnost.
(Již v jednání s životem Sáry Bůh myslel na tebe a tvé spasení. Tak je to i s Božím jednáním ve tvém životě.)

10. Nemohu od partnera očekávat to, co mi může dát jedině Bůh.
(Včetně bezpodmínečné lásky, neustálé přítomnosti a zájmu o tebe…)

Pokud by tu dnes s námi Sára byla, nespíš by po nás chtěla, abychom si odpověděli na tři otázky:

Je v mém srdci vděčnost za každé okolnosti?

Budu vytrvale očekávat Boží zaslíbení?

Budou má ústa vyznávat kladná slova nebo budou reptat?

(Stanislava Knoflíčková)

Zamyšlení na každý den. Oheň z nebe.

images (2)Všimli jste si jak je naše srdce zrádné. Kolik mu stačí na to, aby změnilo názor? Jeden den o někom říkáme, že ho milujeme a během několika hodin, když zjistíme, že o nás stejný člověk mluvil špatně, nebo proti nám, dokážeme ho z kategorie těch, které tak milujeme, sesadit do kategorie nenáviděných a nejraději bychom na něj seslali oheň z nebe. Není to jen o lidech, ale i o situacích, firmách, rodinách, sourozencích v Kristu.
Ať nedojde k omylu, píši teď k nám věřícím. K těm, kteří Boha, Krista a Ducha svatého mají zařazené v kategorii „miluji tě“.

Jde o to, nakolik se nás něco  dotkne, urazí. Nakolik to není podle našich předem připravených představ. I učedníci, když nebyli přijati v samařské vesnici, chtěli na ni seslat oheň z nebe. Ježíš jim odpověděl: „Nevíte jakého jste ducha“. Jako křesťané to navíc zabalíme do duchovní pravdy, nebo duchovní nutnosti. Nejčastěji však jsme „podle nás“ vedeni Duchem svatým a naše rozhořčení a často i zlořečení je oprávněné. I pro nás v takových chvílích platí Ježíšovo : nevíte jakého jsme ducha.
Nejde jen o to, kdo nás pomluví, nebo nám ublíží. Stejně si dokážeme zdůvodnit věci, které si chceme nechat, na kterých nám záleží více než na Pánu, které nechceme vyměnit, vzdát se jich. Vždy si najdeme biblické zdůvodnění.
Často jde i o službu v církvi. Nechceme pustit jiné sloužit, protože bychom se museli vzdát nějaké služby sami. Držíme si ji za každou cenu. Z různých důvodů. Tak ale nedokážeme někoho uvolnit do služby. Nakonec si stěžujeme, že nikdo nechce sloužit ve sboru. Možná se nechceš vzdát kázání, ale pak nevychováš žádné kazatele. Možná jsi ochoten se vzdát kázání proto, aby bylo více kazatelů (nebo proto, že jsi již kázal hodně a potřebuješ si odpočinout, nebo cítíš, že se opakuješ), ale chválu tu nepustíš, protože to je…, modlitební nepustíš, protože to je…, kolik služeb bych teď mohl napsat.
Vždy mám duchovní zdůvodnění, proč něco nejde, nebo proč to tak dělám.
A co doma. Kdo bude drže domácí kasu, jak to bude s výchovou dítěte apod. Jak mohu muže nebo ženu naučit hospodařit, nebo být odpovědným, když mu nebo jí nesvěřím hospodaření, když se nepodělím o výchovu apod.

Můžeme růst jen tehdy, když je nám dána příležitost. když má někdo s námi dostatek trpělivosti. Nejvíce se naučím a nejvíce rostu ve službě. Vzorem nám může být náš Pán. Zná naši nedokonalost, naše zrádné srdce, naši věčnou nespokojenost a nevděčnost a přesto nám svěřuje svou službu tady na zemi. Proč? Protože jen v ním můžeme vidět, jak na tom skutečně jsme a během ní nás Duch svatý může formovat, proměňovat. V ní se učíme trpělivosti, tak jako má trpělivost s námi náš Pán.
Pokud chceš někoho posunout dopředu, musíš mu dát prostor vedle tebe. To znamená, že musíš ustoupit, aby jsi mu vedle sebe udělat místo.

No konečně k tomu ohni. Pokud chceš na někoho seslat oheň z nebe jako Eliáš, nebo jak to chtěli učedníci v 9. kapitole Lukáše, pak ty sám potřebuješ, aby na tebe sestoupil oheň. Oheň Ducha svatého. Ano volej o oheň, ale pro sebe, aby přepálil tvé srdce a vyčistil tvé myšlení a vyšlo z tebe ryzí přetavené zlato.

Základy pro každého: POZOR ZAČÍNÁME

Začínáme s učednickým programem!
Program je určen pro všechny, kteří chtějí začít sloužit Pánu. Je určen především těm, kteří chtějí sloužit v romských osadách a komunitách na Slovensku.
Není pro ty, kteří nechtějí sloužit, ale jen sbírat informace a budovat sami sebe pro sebe.
Bude vycházet z toho, že charakter služebníka se formuje ve službě Pánu. Proto se budeme stávat učedníky našeho Pána, ale také budeme muset během vzdělávání sami učedníky činit. Je to jedna z podmínek tohoto vzdělávání, budování učedníků.  Podle slov našeho Pána: „Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy…“ Na konci programu bychom měli být připraveni činit učedníky u umět jim předat všechno, co nás Ježíš naučil.

Tedy začínáme:
1. setkání bude 17.00 hod., v sobotu 30.5. 2015 ve sboru v Plaveckom Štvrtku.
2. setkání  bude v 17.00 hod., v sobotu 27.6. 2015 ve sboru v Plaveckom Štvrtku.
Pro zájemce mimo sbory Armády spásy (Slova života) z Plaveckého Štvrtku a Galanty máme 10 volných míst.
Můžete se přihlásit na kontaktní adrese na tomto webu.
Napište své jméno a společenství které navštěvujete.
Pro prvních deset budeme držet místo.
Není potřeba nic více, než mít sebou Bibli a být otevření pro jednání Ducha svatého.
Těším se na tebe.
Josef

 

Zamyšlení na každý den. Úcta a bázeň

Malachiáš 1:6  Syn ctí svého otce a služebník svého pána.
„Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám,…

Občas se mi stane, že za mnou někdo přijde s otázkou, co to znamená ctít svého otce a matku. Tady je odpověď. V Malachiáši. Když si přečtu první kapitolu, dostanu odpověď.

foceni-15-3-2012-018-1Možná jsme rádi, když nám někdo něco dá, co bylo již použité a co momentálně potřebujeme. Jsme za to vděční. Pak je tu ještě jiná stránka. Představme si, že máme narozeniny. Lidé nám přejí a přináší nám dárky. Dobře se baví a ujišťují vás, jak vás milují a váží si vás. Večer, když jste sami, si dárky rozbalíte a zjistíte, že všechny věci, které jste dostali jsou poškozené. Buď vůbec nefungují, nebo ne tak, jak by měly. Jak se budete cítit. Co si budete myslet o přátelích, kteří vám je dávali s ujištěním, jak vás milují. Nebudete si myslet, že se spíše vysmívají? Že si vás zas tak moc neváží?
Často dostáváme dary. Ať již ošacení, hračky, pračky, kočárky. Jsem vděčný Bohu za lidi, kteří nám je dávají. Pozorujeme, že většina je dává proto, aby pomohla. Je v tom jejich srdce. Někdy se však najde dárce, který do sbírky dá věci, které se nedají použít. Děravé oblečení (bez jednoho rukávu nebo nohavice, s vystřiženou dírou na zádech apod.) nefunkční věci. Musí se to vyhodit. Pak přemýšlím, proč to tam dával. Mohl to dát do popelnice a nemusel se s tím namáhat balit a nést do sbírky. Přemýšlím, nakolik si takový člověk váží těch, které obdarovává. A proč vlastně.Nakolik je schopen je ctít nebo je tím urážet.
Tak je to s námi a s Bohem. I Bohu přinášíme naše dárky. Podle toho jaké jsou, se dá poznat, jak si ho ctíme. Co uvidí, když ten dárek rozbalí. není to urážka, místo ctění? Nemyslím teď jenom na desátky, sbírky, i když i ty tam patří a ukazují na důvěru a úctu k Pánu, ale také jaký čas, přemýšlení, jakou část svého srdce přinášíme Pánu na oltář.
Je to druhá nebo třetí jakost? Jsou to zbytky, nebo je to to nejlepší, co mohu dát. Jednou možná všechny ty dárky, které jsme mu přinášeli budou seřazeny a my je uvidíme, když budeme stát před ním tváří v tvář. Abychom se pak nečervenali a nestyděli.
Přicházeli k nám balíčky od dětí z Anglie nebo z USA. Byly v nich dárky pro naše děti v ČR. Většina věcí byla použitá, ale bylo na nich vidět, že byly zabaleny s láskou a touhou dát to, co já mám rád. Asi se ty děti často loučili s hračkami, které byly pro ně osobně důležité. Jsme i mi ochotni dát Pánu to, co je pro nás důležité?
Co je momentálně pro nás tou jedničkou? Čemu nejvíce věnujeme času?
Když porovnáme čas, který věnujeme tomu, co milujeme tady na zemi s časem pro Pána, co zjistíme. Komu, nebo čemu dáváme ten nejlepší čas. Nad čím nejvíce přemýšlíme? O co nejvíce dokážeme bojovat? O naše lásky, nebo o Boží věci….
Říkáte: »Ach, nač se trápit?« a vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. (13.verš)

Pokud se naučíme ctít Hospodina, to znamená skutečně mu přinášet oběti, jako tomu, kdo je Pánem a Vládcem nebes i země, Stvořitelem všeho a mít bázeň mu přinést něco odbytého, odflinknutého, polovičatého, zbytkového,  budeme zažívat, co znamená (a věřím, že zde Bůh nemluví jenom o tom fyzickém):

Otevřu nebeské průduchy a vyleji na vás požehnání A bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů.Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů.“

 

Zamyšlení na každý den. Zdravý, nemocný nebo spasený?

446_2b9e5e4fbdUvěřil jsem a dostal první vyučování v charismatické a později letniční církvi.Slyšel jsem mnoho vyučování o uzdravení a uzdravování ve jménu Ježíš. Také mnoho  návodů a pravidel ohledně fungování uzdravování. Je skvělé, když může chromý opět chodit, umírající být naprosto zdravý, slepý mít oči jako orel apod. Nezažil jsem však, že by i služebníkům s darem uzdravování vždy uzdravení „fungovalo“. Myslím si, že právě toto vede k vytváření mnoha pravidel, kdy je uzdravení možné a kdy ne.Někdy máme potřebu za každou cenu naše „neúspěchy“ nebo zklamání zdůvodnit.
Ve svém křesťanském životě jsem zažil mnoho zázraků. Nebyla to jen uzdravení, možná těch bylo nejméně. Mrzí mne, že uzdravení se někde mnohdy klade na první místo. Jako důkaz toho, že Bůh je mezi námi. Naučil jsem se jedno: “ lepší je být nemocný a vejít do Božího království, než uzdravený jít do pekla.“ Samozřejmě, že nejlepší by bylo zdravý a v plné síle vejít do Božího království.
Ovšem tlak v církvi na uzdravení mnohé vyhnal z církve ven. Nemocní lidé, kteří toužili být zázračně uzdraveni, ale nebyli, zahořkli jak vůči Pánu, tak vůči církvi. Mnozí se cítili obviněni, že nemají dostatečnou víru, že nejsou dokonalými křesťany, když nejsou uzdraveni, nebo jejich modlitby za uzdravení nefungují.
Neznám církev, kde by byli všichni nemocní uzdraveni. Nebo většina z  nich. Bývá to spíše naopak. A to i tam, kde je uzdravení na prvním místě. Pak vznikají vynucená a polopravdivá svědectví.
Vede to k tomu, že lidé sice citují verše, mluví o uzdravení, proklamují ho, ale vnitřně již tomu moc nevěří. Jsou nadšeni z kázání o uzdravení, ale jakmile nadšení vyprchá, víra tam není. To se pak odráží i do vztahu v církvi samotné a někdy i do vztahu s Ježíšem.
Vždy vidím Boží moc, když se káže evangelium. Bůh se přiznává ke svému Slovu. Na takových shromážděních dochází k uzdravení a jiným Božím zázrakům. Spasení však není ze zázraků, ale ze slyšení Božího slova. Myslíme si, že kdyby na shromážděních byli lidé uzdravováni, tak by se obrátilo celé město. Uzdravení a zázraky možná upoutají pozornost, přivedou ty, kteří mají nějakou potřebu, ale nejsou schopny člověka spasit. O Ježíši je psáno, že uzdravil mnohé zástupy, uzdravoval každou nemoc a neduh. Přesto při jeho ukřižování nezůstalo s ním mnoho z těch, které uzdravil.
Bůh má různé důvody k uzdravení nemocných a ke kříšení mrtvých:
oslavu jména Ježíš,
zjevení Božího království,
milosrdenství.
Nemá cenu nad těmi věcmi přemýšlet a hledat různá pravidla. Vím, že nemocní lidé se modlí a jiní jsou uzdraveni, oni však ne. Nikdy jsem neměl víru na uzdravení svých zubů. „Snažil“ jsem ji mít, ale neměl. Dnes jsem bez zubů. Přesto za mnou přišli s bolavými, nemocnými zuby, abych se za ně modlil. Říkal jsem si v duchu: „Pane, to snad nemyslíš vážně, já se mám modlit za zuby“. Modlil jsem se a zuby byly ihned zdravé. Není to na nás. Dnes nepřemýšlím, ale bude se modlit. Ostatní je na Pánu.
Nepřemýšlejme, ale dělejme to, k čemu nás vede Pán, k čemu nás vede v našem srdci, skrze milosrdenství… . Nebuďme smutní z toho, když se nic nestane. Zažil jsem situaci, kdy jeden mladý služebník prohlásil, že mu Pán ukázal, aby se modlil za jednu chromou sestru, která byla mezi námi. Modlil se za ni a nic. Nastalo ticho. Nikdo nevěděl, co by měl říct. Někteří se cítili trapně a bylo jim líto sestry. Jiní pochybovali o tom, že to mladému služebníkovi řekl Pán. Druhý den chromá sestra vyjela na vozíku před ostatní a děkovala za toho mladého služebníka. Za jeho odvahu poslechnout Pána.  Řekla, že díky jeho modlitbě opět získala naději a její víra se obnovila. Nevadilo ji, že nebyla uzdravena, ale potřebovala obnovit víru.
My nevíme, co Pán udělá s naší poslušností, jak použije naše milosrdenství a touhu oslavit jeho Jméno. Důležité pro nás je neztratit víru a naději. Uzdravení je mocná zbraň, nadpřirozený skutek milosrdenství, vysvobození pro mnohé z pekla tady na zemi. Modli se za uzdravení, věř v uzdravení ve jménu Ježíš, ale nerozebírej to. Nenech se zastavit, když se nic neděje. Vždy se něco děje, pokud se necháš vést Duchem svatým. Pokud si veden Božím milosrdenstvím. Oslavou Jména Ježíš. Vždy se něco děje, i když to nevidíš, protože to neděláš ty, ale Duch svatý.

 

 

Zamyšlení na každý den. Život a smrt.

Když lidé mluví o životě a smrti, vždy pak mají na mysli fyzické narození a fyzickou smrt. S prvním nadechnutím novorozence bojujeme o poslední nádech před smrtí. Je to boj těla o přežití tady na zemi. I když bychom mluvili sebevíce o tom, že se nebojíme smrti, ve chvíli, kdy nám někdo podrží hlavu pod vodou, začneme bojovat o život, o nadechnutí. Tělo samo o sobě bojuje nezávisle na našich myšlenkách. Je to přirozené a zachovává nás to při životě. Proč o tom píši. Jsme spojeni s fyzickým životem a i naše chápání života a smrti je tím ovlivněno. Jak přemýšlí Bůh. Co je pro něj život a smrt.  Matouš 10:39  Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Bohu jde především o náš věčný život. Bůh je zaměřen na věčnost. Vše, co činí v našem životě, je pro náš věčný život. Touží po tom, abychom mohli být stále a navěky v jeho blízkosti. (1.Timoteus 2:3-4 To je dobré a vítané před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy.)
Bůh udělá vše proto, abychom se mohli dostat do jeho království. I kdyby nás to mělo bolet tady na zemi, i kdybychom měli ztratit něco, nebo někoho pro nás důležitého tady na zemi. Marek 9:43-7 Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,)
Ať se jedná o blízké osoby, věci, finance, někdy zdraví nebo část těla, o náš intelekt apod. není to pro něj lehké, neraduje se z toho, ale bolí ho to stejně jako nás. Ale pokud je to nezbytné pro náš věčný život, pro budoucí službu jemu, pak to dopustí. I když se ďábel raduje, že nám může ublížit, je to jeho prohra. Pokud  mu to Bůh dovolí, pak proto, aby na nás zjevil svou slávu, jeho víru v nás, jeho lásku k nám a naši k němu a především pro naše spasení a věčný život. Vypadá to podivně, ale je to tak.
Bůh přesně ví, co potřebujeme a nedám nám zkoušku nad naše síly a zároveň se zkouškou dává i východisko. To vše proto, aby nás oddělil od lidského myšlení a jednání. Aby nás tvaroval do obrazu Ježíše Krista.

1 Korintským 10:13  Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.

Zamyšlení na každý den. Nebal to.

Všude tam, kde tě Bůh postavil, ať již s velkou nebo podle tebe s nepatrnou odpovědností, v práci, ve sboru, doma mezi přáteli, všude tam tě postavil do své autority. 297582Tam, kde momentálně stojíš, jsi nositelem Boží autority,, lásky, milosrdenství, milosti a také jeho spravedlnosti. Přinášíš světu a lidem nebeské království. Je to území, které  díky tomu nepatří světu, ale Bohu.
V první kapitole knihy Jozue, Bůh říká Izraelitům: „Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne…“. Podobně to platí i pro nás. Tam, kde stojíme, stojíme na místě, které nám patří. Není to o tom, že si můžeme všude dělat nárok na nějakou půdu, dům, město nebo zemi jenom proto, že na ni stojíme. Ta má svého majitele. Nepřišli jsme zabírat majetek. Platí to pro nás v duchovní oblasti. Tam kde stojíme, právě na tom místě je nám svěřena duchovní autorita.To znamená, že jsme tam proto, abychom ničili skutky ďábla a vyhlašovali Boží království jeho spravedlnost a moc. Pokud toto místo opustíme, pak ho obsadí kníže toho světa, satan se svou mocí. Místo, abychom ničili a zabránili jeho expanzi, dáváme mu naším odchodem prostor pro uplatnění jeho autority nad lidmi a ději.

Ďábel si je vědom této věci, a proto se snaží za každou cenu ti znechutit místo, na které tě Bůh postavil. Znechutit skrze lidi, těžkosti, nemoci, pomluvy. Nahnat ti strach. udělá vše proto, aby tě zastrašil. Aby jsi si sbalil kufry a odešel. Pokud to neuděláš, nemá nárok na toto území. Chci tě dnes povzbudit, aby jsi to nevzdával, nevzdávala. Pokud jsi na místě, na které tě Bůh povolal, On tě i chrání. Pokud to vzdáš, protože chceš mít klid, utéct od odpovědnosti, pak ti mohu s jistotou říct, že klid nezískáš. Naopak může se ti stát, že budeš stále utíkat. Místo aby jsi vítězil a k tomu jsi Bohem určený, budeš otrokem strachu a stále na útěku před „něčím“.
Naopak vezmi odpovědnost, kterou ti Bůh dává i s její autoritou od Boha a postav se proti útokům ďábla. Vytrvej a uvidíš vítězství. Vytrvej a uvidíš svůj růst. Vytrvej a uvidíš Boží království na zemi, Uvidíš lidi vysvobozené pro Pána.
Možná máš již sbalené kufry a říkáš si: nestojí mi to za to. Balím a odcházím. Prosím, vybal kufry a zůstaň.
Požádej Ducha svatého, aby ti ukázal, kdo stojí za tebou. Aby ti zjevil, kým jsi v něm a jaké zbraně máš k dispozici. Aby ti dosvědčil, že ďábel byl již poražen. Není důležité jak se momentálně citíš a ani to, co si o tobě myslí jiní nebo ty sám:
Izajáš 54:17  Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“

Nebal kufry a vytrvej!
Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. (Jakub 1:2-4)

Zamyšlení na každý den. I Písmo může být nástrojem svévolníka.

Včera odpoledne jsem slyšel vyučování (nebo kázání?) na verše z Písma, ve kterých je popisovaná služba Ježíše v Kafarnau. Služba v jeho pozemském domově. V místě, kde Ježíše znali od dětství.
Byl jsem svědkem jednoho způsobu výkladu Písma. Řečník pravděpodobně dostal konkrétní zadání, kam nás má vést. Pak teprve hledal, jak k tomu přizpůsobit Písmo. Najít ten správný verš. Za cenu dodržení zadání změnil význam toho, co nám  Duch svatý se snaží skrze tento Ježíšův příběh říct. Když jsem přemýšlel o tomto způsobu vyučování, zjistil jsem, že jsem to občas dělal také. Ve snaze něco svěřené ovečky naučit, jsem Písmo použil spíše jako doplněk k tomu, co jsem měl již  připravené. Dnes bych to nemohl nazvat výkladem Písma. A již jsem to dávno přestal dělat.
To, co jsem si uvědomil bylo, že v našich křesťanských životech děláme úplně to samé. Často si naplánujeme věci, uděláme si představu o dni, týdnu, způsobu jednání, učiníme rozhodnutí, která se nám líbí a předem jsme se pro ně rozhodli. Pak teprve hledáme v Písmu potvrzení pro naše rozhodnutí, kterým bychom ho podepřeli před ostatními věřícími. Vidím to kolem sebe více a více.
Místo abychom v Písmu hledali to, co máme dělat, jak to máme dělat, modlili se za to kdy a s kým to máme dělat, používáme Písmo k potvrzování našich rozhodnutí. Jak v práci, tak v osobním životě.Vypadáme velmi zbožně a moudře, ale ve skutečnosti se tak stáváme svévolníky, kteří za každou cenu chtějí prosadit svoji vůli.
Projděme si svá rozhodnutí za poslední období a zkusme se upřímně zamyslet nad tím, podle čeho jsme se rozhodovali a jak jsme přitom používali slova Písma. Jak jsme se modlili a za co. Prosme Ducha svatého o to, aby nám ukázal pravdu. Ale také prosme o to, aby jsme mohli hledat a rozhodovat se podle Písma a ne Písmo přizpůsobovat a používat jako páku k prosazení našich rozhodnutí.
Věřím, že pak bude náš život naplněn Kristovým pokojem a dostaneme nová zjevení od Pána skrze jeho Písmo.

Zamyšlení na každý den. Kříž pro radost.

IMG_8443Matouš 10:37- 38 Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden.  A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden.

Být hoden znamená zasloužit si něco nebo někoho. Jinými slovy Ježíš říká: “ Kdo mne nemá rád nade všechno ostatní, nezaslouží si moji přítomnost (mou odměnu) ve svém životě.“ Odměnou je zachránit duši.
Je jednoduší ukazovat před lidmi, že máme Ježíše na prvním místě, než to žít. Je jednodušší nosit kříže demonstrativně v rukou při procesích, mít je pověšené doma na zdi nebo krku, než ho nést svým životem. Pokud mluvíme o této oběti jako o něčem velmi těžkém a bolestivém, stále ještě jsme nezakusili, co znamená nést svůj kříž. Je hodně lidí, kteří následují Ježíše, ale jen hrstka z nich nese sebou svůj kříž. Možná jen na svém krtku nebo náramku.
Křížek na mém krku, aby mi měl připomínat, že se musím rozhodovat pro Ježíše. Naopak ho vidím na krku těch, kteří žijí ve smilstvu, líbají ho pro štěstí, když hrají hazard. Sedí doma pod ním, když pomlouvají sousedky a připravují podrazy na jiné. Modlí se k němu, když jim jde o krk. Jako by symbol něco mohl změnit.

Náš kříž je nástroj kam pověsit, přibýt všechna naše lidská trápení, kořeny hořkosti, závisti, neodpuštění… Všechno to má kořen, v naší soběstřednosti. V našem sobectví. Zaměřenosti pouze nato, co já mám rád: sebe. Můžeš říkat, že máš rád ty a ty a to a to …, ale když budeš hledat důvody, zjistíš, že nakonec se jedná zase pouze o tebe. Náš kříž je nástrojem pro zbavení se právě tohoto kořene jeho přibytím právě na něj. Co tam přibíjím? Svou sobeckou duševní lásku, která dělá věci pro sebe samu.
Pak mohu říci, Pane jsi pro mne první a není nic více na světě než ty. Toto rozhodnutí a jeho naplňování mi dává obrovskou svobodu. Musím se stát otrokem Ježíše, abych získal svobodu. Musím se vzdát své lásky ke svým lidem, abych mohl Boží láskou milovat svět (a s tím i své blízké).
Ježíš říká, že je ho hoden ten, který při jeho následování nosí svůj kříž stále sebou. Je to proto, že tento proces je stálý, každodenní. Každý den jsem stavěn před rozhodnutí, zda budu více milovat Ježíše nebo něco jiného, co mne v ten den potká.
Jak poznám, že jsem zase „slezl“ z kříže. Jednoduše. Budeš zase přemýšlet jen sám o sobě a o tom, jak ti druzí ubližují, přemýšlet o kariéře. Začneš přemýšlet jaké by to bylo, kdyby jsi to udělal jinak než Ježíš chce. Jaké by to bylo, kdyby jsi na chvíli šel jinou cestou než On. Jaké by to bylo, kdyby ti nepohodlní lidé už odešli.To jsou první příznaky toho, že se uvolňují hřeby, kterými je na kříži přibita naše duše. Je potřeba vzít kladivo a pořádně je opět přibýt.
Kříž je symbol. Je to o našem rozhodnutí, vyznání a nechání se zlomit pro Boha. Toto je to těžké. To je ten tlak a bolest, protože něco, co celou dobu nade mnou vládlo, umírá. Umírá proto, aby mohlo začít žít něco nového Božího. To nové netlačí ani netíží. Jeho ovocem je láska radost pokoj,trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Je to život skrze přítomnost Ducha svatého v mém životě. Je to Boží život ve mne. Je to radost z následování Ježíše.
Mé jho netlačí a mé břemeno netíží. To jsou Ježíšova slova. Chození za Ježíšem s křížem by mělo být radostí ne bolestí.

Zamyšlení na každý den, 10.5. 2015 Musíš jít dál.

10.5. 2015

Několikrát v životě se mi stalo, že jsem mluvil nebo dělal věci, které jsem nechtěl nebo spíše jsem byl přesvědčen je neudělat. Přesto jsem je udělal a mluvil. Přitom mé vědomí, mé já to pozorovalo jako divák. Vždy jsem pak po nějakém čase sklidil z tohoto jednání úžasné ovoce v podobě Božího zázračného jednání Boží moci. Když se mi to stalo poprvé, myslel jsem si, že jsem se zbláznil a říkal jsem si, co jsi to provedl.
Musím však přiznat, že jsem také párkrát takové Boží jednání zastavil. Zjistil jsem, že i takovou situaci mohu někdy (ne vždy) ovlivnit svou vůlí. Mám většinou dvě možnosti. Buď Bohu dovolím jednat, nebo mu to nedovolím. (I když se  děje i to, že si Bůh do svého jednání v tvém životě nenechá nijak mluvit. Pro co se rozhodne, to učiní). Když jsem ho zastavil, samozřejmě jsem pak nic z Boží moci neviděl.

Vždy, když jsem Ducha svatého zastavil, přišel smutek a lítost. Omlouval jsem se mu, žádal o odpuštění. Vím, že mi Bůh odpouští, když činím pokání, ale smutek zůstával. Duch byl zarmoucený a tím i můj duch a duše. Trvalo to pak nějakou dobu, než smutek odešel a já se opět mohl radovat v Duchu svatém. (Efezským 4:30  A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení.)  Přišla však větší bázeň.

Někdy to byly velké věci, jindy maličkosti. Nikdy se to však nedalo vrátit zpět, zopakovat. I když jsem toho litoval, činil pokání. Říkal jsem Duchu svatému „teď ti nebudu bránit v jednání“ již to bylo pryč. Možná jsem přišel o velké věci, jiné nasměrování apod. Byla doba, že jsem se tím dlouho trápil. Dnes vím, že to nemá smysl. Bůh věděl, jak se rozhodnu. Já potřebuji jít s Duchem svatým dál. Požádat o odpuštění, přijmout odpuštění a jít dál. Nezůstat na tom místě a neříkat si „co by bylo kdyby“. Bůh má připravenou cestu. Jen si vzít zkušenost a odhodlání, že příště nechám jednat Ducha svatého.
Ale i to je jen z milosti a musím o to prosit Pána, aby příště bylo Ano Duchu svatý.

Zamyšlení na každý den, 9.5. 2015 Raději budu slabý, aby Duch svatý ve mne mohl jednat silněji.

 přivítání nových členů - nově obrácené na setkání DSC00636Co byste si mysleli o sourozenci v Kristu, který by o sobě říkal: „Nikdy jsem nebyl hříšný, dělám jen dobré věci, rozhoduji spravedlivě a pravdivě vidím svět, nikdy jsem neměl žádnou slabost ani závislost, všechno co mám, jsem dosáhl prací a jsem, dostatečně zajištěn, jsem čestný, nebojím se budoucnosti, nikdy jsem nebyl nemocný, jsem dokonalý a nepotřebuji odpuštění, protože není mi co odpouštět. Jediné, co mi chybí je věčný život, ale ten mi Ježíš dá, protože jsem dokonalý.“ Přemýšlím o tom, v čem by se mohl u takového člověka oslavit Ježíš. Nepřímo tím říká, že Ježíše nepotřebuje, především jeho oběť a na nebeské království má přece nárok pro svou dokonalost.

A co si myslí o takovém člověku Bůh? To najdeme v Lukáši 18.kapitole.

Snažíme se vystavovat ty své lepší vlastnosti, svou dokonalost aspoň v některé oblasti. Slabosti naopak zakrýváme, nemluvíme o nich. Pavel sám píše, že se chce chlubit svými slabostmi. Proč? Protože na nich může ukázat milost a lásku Boží v jeho životě. Slávu a moc Ježíše Krista.
Raději budu slabý, aby Duch svatý ve mne mohl jednat silněji. Sám Ježíš říká: „Komu se málo odpouští, málo miluje.“ Pokud nemáš nic, co by ti Bůh mohl odpustit, jsi buď již na věčnosti u Boha, nebo jsi se dostal do situace, kdy sám sebe vidíš již jako dokonalého. Z tohoto pohledu jsou pak všichni kolem tebe hříšní, nedokonalí, nezasluhující si Boží milost. Láska se v tobě nenajde. Tvoje srdce postupně ztvrdne a nakonec se postaví i do pýchy vůči Bohu. Zkoumejme jak o sobě smýšlíme.

Ano jsme spravedliví, ospravedlnění, jsme dokonalí, mocní, jsme vítězové, ale to vše díky Kristu a tomu, že v nás přebývá jeho Duch. Že je to on, kdo nás zastupuje před Bohem otcem na trůnu. Že na tomto trůnu sedíme díky němu sedíme také.. Bůh vidí v nás Krista.
Je to o vztahu s Duchem svatým. Kdyby nás opustil, nebo my jeho, pak jsme opět tam, kde jsme byli dříve.

Bůh nás touží dovést do podoby svého Syna. Je to cesta na celý život. Když zakusíme jedno vítězství ve svém životě, Duch svatý nám za nějaký čas ukáže další oblast, kterou musíme projít a společně s ním v ní zvítězit. To je na celý život. To je cesta k proměně do podoby Ježíše Krista.
CIMG2948

Tvůj bratr a tvá sestra v Kristu prožívá úplně stejné věci. Možná jsi již prošel/prošla tím, čím oni procházejí, pak se je snaž podpořit a povzbudit, protože i před tebou jsou nové výzvy a budeš potřebovat podporu a povzbuzení těch, kteří šli tou tvou cestou před tebou.

Zamyšlení na každý den 8.5.2015, Nerozhodujme za Boha

Zkusme si představit nedělní image-97164394e158b0bdd95af77fe9a97d1e1f0307124e225f22babed7ca3665eb7e-Vshromáždění. Zní chvály. Za bicími sedí mladý muž, který možná před několika hodinami bojoval s tím, jestli si má vzít drogu nebo ne. Asi by mnozí pochybovali o tom,

zda je znovuzrozený. Možná si ji vzal. Možná ne. V tuto chvíli to nikdo neví.
Do mikrofonu zpívá mladá dívka, která si ráno, než odjela na shromáždění, odskočila tajně zakouřit. Mimo mladého vedoucího chval tam každý má své boje, výhry a prohry. Devadesát procent církve by se pohoršilo nad tím, že jsou ve předu a chválí Boha. Naproti nim v několika prvních řadách sedí lidé bez domova. Je z nich na několik metrů cítit alkohol. Mezi nimi je pak několik uniforem Armády spásy. A také věřící, kteří vypadají „normálně“. Společenství pětadvaceti, třiceti lidí.

Od první modlitby a tónu první chvály je cítit Boží přítomnost. Lidé jsou více a více vtahováni do uctívání Boha. Při následném kázání se Bůh začíná dotýkat lidí, kterým tečou slzy po tváři. Přítomnost Ducha svatého je zjevná a není nikdo, kdo by nebyl zasažen Boží přítomností. Opilci jsou střízliví, hříšníci usvědčovaní a lidé zůstávají chválit Boha.
Zdá se vám to vymyšlené? Ne, není. Je to popis jednoho shromáždění v Bratislavě. Ty, kterými by křesťané pohrdli jako nesvatými a nepoužitelnými „služebníky“, Bůh použil, aby oslavil své jméno. Jak málo známe Boha a jak hodně bychom chtěli rozhodovat místo něho o tom, kdo může a kdo mu nemůže sloužit.

Jednou jsem slyšel váženého pastora mluvit o jedné nahrané kazetě. Dostal ji od  své ovečky. Ten mladý muž tam nazpíval to, co cítil k Pánu. Byly to jeho osobní chvály. Pastor mluvil o tom, že když si to začal přehrávat, cítil při tom cigaretový kouř. Muž přitom musel kouřit. Tak kazetu vzal a vyhodil ji. Podle něho to nemohly být chvály Bohu, ale bylo to od ďábla.
Když to vyprávěl, sám jsem v té době kouřil. Přitom jsem miloval Pána. Bůh ke mně mluvil skrze Ducha svatého a já prožíval jeho přítomnost ve svém životě. Proto jsem nebyl schopen pochopit slova toho pastora. Na nějakou dobu mne to odradilo chtít sloužit, protože i já jsem kouřil. Díky, že Duch svatý mne v tom nenechal se dlouho babrat. Ujistil mne, že mne i tak miluje a má chvála, mé modlitby ho potěšují. Dokonce mi svěřil službu. A pak přišla i svoboda od kouření.
Někdy se snažíme být svatější než Bůh, ale vůči druhým. Pokud se máme nechat sami lámat pro Pána, jsme v tom již chladnější.

Po této zkušenosti s mocnou přítomností Ducha svatého, byli tito mladí služebníci na jedné velké konferenci, kde se mluvilo o Boží přítomnosti na shromáždění. Když odcházeli z konference, měli zkušenost, že při službě pár dní předtím zažívali mnohem, mnohem silnější Boží přítomnost, než na konferenci, kde bylo mnoho set „zralých“ a „svatých“ křesťanů.
Bůh nás proměňuje ve službě jemu. Bohu nevadí jak na tom jsme, ale touží po tom, abychom mu na jeho výzvy kývli, řekli ano. Pak nás začne skrze službu vyučovat, proměňovat a posvěcovat.
Nečekej až budeš svatý, ale pokud miluješ Pána, řekni mu tady jsem, použij mne.

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)